Affärsmodell och strategier

Affärsmodell och strategier

Corems affärsmodell bygger på en kontinuerlig process av strategiska transaktioner och optimering av fastighetsbeståndet och skapar värde genom att alltid ha hyresgästen i fokus.

1.Transaktion – tillväxt och renodling

För att identifiera potentiella tillväxtmöjligheter görs löpande affärs- och marknadsanalyser. Förvärv av nya fastigheter är av intresse om det geografika läget passar in i vår strategi, avkastningen är attraktiv och det finns synergieffekter med vårt befintliga bestånd. Avyttringmöjligheter uppstår om avkastningskraven understiger de fastställda kraven, det geografiska läget inte passar in i regionsstrukturen eller då fastighetstypen inte ligger i bolagets fokus.

2. Förvaltning – hyresgästfokus

För att skapa god och nära dialog med hyresgäster och leverantörer ska Corems fastigheter förvaltas av egen personal. Korta beslutsvägar och lokal närvaro på bolagets marknader prioriteras för att ge hyresgästerna bästa möjliga service och skapa långsiktiga samarbeten.

3. Förädling värdeskapande

Corem har ett långsiktigt engagemang i beståndets samtliga fastigheter. Vi förvärvar fastigheter i syfte att äga, förädla och förvalta dem. I förvaltningsarbetet strävar vi efter att optimera fastigheternas avkastning, skapa värden och långsiktiga relationer med våra hyresgäster och leverantörer genom aktiv förvaltning och förädling i form av om-, till- eller nybyggnation samt energibesparingsåtgärder.

Strategier

Vår strategi hjälper oss fokusera på rätt saker, och beskriver hur vi ska arbeta för att nå våra övergripande mål.

   

Investeringsstrategi

Aktivt söka upp och genomföra transaktioner i syfte att öka och förädla beståndet.
För att växa och samtidigt generera avkastning i enlighet med de finansiella målen ska Corem aktivt söka upp och genomföra förvärv inom sina utvalda regioner. Förvärv är av intresse om avkastningen är god eller synergieffekter uppnås. Enskilda fastigheter kan avyttras om de inte uppfyller bolagets kriterier för att vara ett strategiskt innehav.

Affärsstrategi

Genom långsiktigt engagemang optimera fastighetsbeståndet.
Genom att äga rätt fastigheter i rätt lägen blir Corem en attraktiv hyresvärd som kan erbjuda såväl befintliga som potentiella hyresgäster effektiva och passande lokaler. Fastigheterna ska efter förvärv utvecklas och förädlas genom en aktiv projekt- och förvaltningsorganisation, som optimerar fastigheternas avkastning och skapar långsiktig värdetillväxt genom om-, till-, eller nybyggnation samt energibesparingsåtgärder.

Förvaltningsstrategi

Skapa långsiktiga hyresgästrelationer genom att ha en marknadsorienterad och skicklig fastighetsförvaltning.  
För att säkerställa en god och proaktiv dialog med hyresgästerna förvaltas Corems fastigheter av egen förvaltningspersonal som har direktkontakt med hyresgästerna. Lokal närvaro prioriteras både i syfte att ge hyresgästerna bästa möjliga service och för kännedom om utvecklingen hos hyresgäster och i regionen.

Hållbarhetsstrategi

Positiv utveckling för Corem och dess omgivning.
Corems hållbarhetsarbete inkluderar samtliga delar av verksamheten och ett hållbart tankesätt utgör, liksom våra värderingar, en självklar del i hur vi arbetar. Verksamheten ska präglas av ett ansvarfullt agerande gentemot hyresgäster, medarbetare och övriga intressenter. Corem ska sträva efter god affärsetik, en trygg och stabil arbetsmiljö samt utvecklas med minsta möjliga påverkan på miljön.