Affärsmodell och strategier

Affärsmodell

Corems affärsmodell syftar till att skapa ökande och hållbara värden över tid, med bibehållen lönsamhet. Vägen för att nå dit består av proaktiv förvaltning, kontinuerliga investeringar och strategiska förvärv.

1. Transaktion – tillväxt

Aktivt söka upp och genomföra transaktioner i syfte att öka och förädla beståndet.

2. Förvaltning – hyresgästfokus

Skapa långsiktiga hyresgästrelationer genom en proaktiv och marknadsorienterad förvaltning med korta beslutsvägar och lokal närvaro.

3. Förädling värdeskapande

Genom långsiktiga investeringar och engagemang förädla och optimera fastighetsbeståndet.

Strategiska fokusområden

Corems strategiska fokusområden tar avstamp i affärsmodellen och driver bolaget mot de uppsatta målen. 

Investeringsstrategi

Corem söker aktivt upp och genomför transaktioner i syfte att öka bolagets storlek samt förädla fastighetsbeståndet

Corem ökar kontinuerligt antalet fastigheter, uthyrbar yta och värdet i beståndet genom förvärv av fastigheter i attraktiva logistiklägen på utvalda tillväxtorter. Fokus är på citynära logistikfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping.

Genom att skapa geografiskt samlade förvaltningsenheter uppnås skalfördelar i förvaltningen samtidigt som möjligheten att tillgodose kundernas behov ökar. Fastigheter som ligger utanför prioriterade geografiska områden, bedöms ha låg avkastningspotential eller tillhör ett ickeprioriterat fastighetssegment kan komma att avyttras.

Som komplement kan förvärv i noterade nordiska fastighetsbolag, som förväntas över tid bidra till att skapa god avkastning på eget kapital, genomföras.

Affärsstrategi

Corem förädlar och optimerar fastighetsbeståndet genom långsiktiga investeringar och engagemang

Projekt- och fastighetsutveckling är en allt viktigare del i Corems verksamhet då det gör det möjligt att möta kunders skiftande lokalbehov samt vidareutveckla och skapa mervärden i fastighetsbeståndet. Investeringar i befintliga fastigheter sker ofta i samband med nyuthyrningar och i syfte att anpassa och modernisera lokaler.

Genom långsiktigt hållbara investeringar förädlar och utvecklar Corem fastigheter, områden och bolag. Fastighetsutveckling innebär en god möjlighet till värdeutveckling och förlängda kundrelationer.

Projektutveckling omfattar allt från långsiktigt detaljplanearbete och större ny-, omoch tillbyggnader till förädlingar i samband med byte av hyresgäst och energibesparingsåtgärder. Alla investeringar görs för att skapa värden som varar över tid, vilket gör att mål som hållbarhet och kundnöjdhet är prioriterat. Genom att byggnaderna moderniseras och beståndet kontinuerligt anpassas till förändrade marknadsförutsättningar underlättas uthyrningen och avkastningen optimeras.

Förvaltningsstrategi

Corem skapar långsiktiga hyresgästrelationer genom en proaktiv och marknadsorienterad egen förvaltning med korta beslutsvägar och lokal närvaro.  

Förvaltning med kunden i fokus är grunden i Corems verksamhet och ger god marknadskontakt och proaktivitet i förvaltningsarbetet. Corems fastigheter förvaltas av egen personal, vilket ger goda möjligheter att bygga långsiktiga relationer.

Korta beslutsvägar och lokal närvaro på bolagets marknader prioriteras och bidrar till god förståelse för hyresgästens aktuella och förändrade behov. Nära samarbeten gör det möjligt att erbjuda flexibla och välanpassade lokallösningar som bidrar till att Corem kan uppfylla sin vision: att skapa utrymme för att utveckla kundens affär.