Blåfjäll Kista

Vision, forretningsidé og forretningsmodel

Egenskaber for fremtiden.

Vision, forretningskoncept og forretningsmodel

Corems forretningsmodel har til formål at skabe lønsomhed og god værdivækst på en langsigtet og bæredygtig måde. Vejen dertil består af bæredygtig forvaltning med lejer i fokus, og at værdi skabes gennem både strategiske ejendomsinvesteringer og forædling af eksisterende ejendomme. Forretningen drives med egne medarbejdere for at sikre høj kvalitet og lønsomhed.

 

Egenskaber for fremtiden.

Visionen tager udgangspunkt i kundernes udvikling, hvor deres lokaler er en succesfaktor.

 

 

 

Corem skaber virksomheder og udvikler lokaler og bymiljøer på en bæredygtig og kundevenlig måde .

Forretningskonceptet er baseret på, at Corem skaber værdi for kunderne gennem bæredygtige, inspirerende og effektive steder at udvikle virksomheder og mennesker.

En forretningsmodel for langsigtet værdivækst og rentabilitet

Grundlaget for Corems drift er langsigtet. Alle dele af virksomheden arbejder på at skabe værdi ikke kun for i dag, men over en lang periode. Virksomheden skal være langsigtet bæredygtig ud fra et socialt, økologisk og økonomisk perspektiv. Forretningsmodellen er baseret på en kontinuerlig proces, hvor langsigtet og kundeorienteret ledelse danner grundlaget. Løbende forbedring af porteføljen sammen med ejendoms- og byudvikling samt strategiske ejendomshandler bidrager med yderligere potentiale for både vækst og værdiudvikling.

Ejendomsporteføljen er forankret i bygninger til erhvervsmæssig brug. Det er geografisk fokuseret på storbyområder og vækstområder. Fælles for vækststeder er et voksende erhvervsliv og et stigende indbyggertal. Ledelse med lokalt forankret, eget personale, hvor kunden er i fokus, er fundamentet. Lokalt forankret ledelse giver god markedskontakt og proaktivitet i ledelsesarbejdet. Gennem geografisk konsoliderede administrative enheder opnås stordriftsfordele i administrationen samtidig med, at muligheden for at imødekomme kundernes behov øges.

Projekt- og ejendomsudvikling er en stadig vigtigere del af Corems drift, da det gør det muligt at imødekomme kundernes skiftende lokalebehov og videreudvikle ejendomsporteføljen.

Proaktiv ledelse med lejerfokus

Corem skaber langsigtede lejerforhold gennem en proaktiv og markedsorienteret egen ledelse og lokal tilstedeværelse.

Corems ejendomme forvaltes af egne medarbejdere, hvilket giver gode muligheder for at opbygge langsigtede relationer. Korte beslutningsveje og lokal tilstedeværelse på virksomhedens markeder prioriteres og bidrager til en god forståelse for lejers aktuelle og skiftende behov.

Værdiskabelse gennem projektudvikling

Investeringer i eksisterende ejendomme sker ofte i forbindelse med nye lejemål og med henblik på tilpasning og modernisering af lokaler. Gennem langsigtede bæredygtige investeringer forædler og udvikler Corem ejendomme, arealer og virksomheder. Ejendomsudvikling betyder god mulighed for værdiudvikling og udvidede kunderelationer.

Projektudvikling omfatter alt fra længerevarende detailplanarbejde og større ny-, om- og tilbygninger til forbedringer i forbindelse med lejerskifte og energibesparende tiltag.

Alle investeringer er lavet for at skabe værdi, der varer over tid, hvilket betyder, at mål som bæredygtighed og kundetilfredshed prioriteres. Ved at modernisere bygningerne og løbende tilpasse porteføljen til skiftende markedsforhold, lettes udlejning og afkastet optimeres.

Strategiske transaktioner

Corem opsøger og udfører aktivt transaktioner med det formål at forædle ejendomsporteføljen og øge dens værdi. Geografisk fokus for vækst er storbyområder og vækststeder. Ejendomme, der ligger uden for prioriterede geografiske områder, vurderes at have et lavt afkastpotentiale eller tilhører et ikke-prioriteret ejendomssegment, kan frasælges.