Blåfjäll Kista

Vision, affärsidé och affärsmodell

Fastigheter för framtiden.

Vision, affärsidé och affärsmodell

Corems affärsmodell syftar till att på ett långsiktigt och hållbart sätt skapa lönsamhet och god värdetillväxt. Vägen för att nå dit består av hållbar förvaltning med hyresgästen i fokus och att värden skapas genom såväl strategiska fastighetsinvesteringar som förädling av befintliga fastigheter. Verksamheten bedrivs med egen personal för att säkerställa hög kvalitet och lönsamhet.

 

Vision

Fastigheter för framtiden.

Visionen tar avstamp i kundernas utveckling, där deras lokaler är en framgångsfaktor.

 

 

 

Corem Affärsidé

Affärsidén

Corem skapar affärer samt utvecklar lokaler och stadsmiljöer på ett hållbart och kundnära sätt.

Affärsidén tar avstamp i att Corem skapar värde för kunderna genom hållbara, inspirerande och effektiva platser att utveckla verksamheter och människor på.

En affärsmodell för långsiktigt värdetillväxt och lönsamhet

Grunden för Corems verksamhet är långsiktighet. Alla delar av verksamheten verkar för att skapa värden inte bara för idag utan över lång tid. Verksamheten ska vara långsiktigt hållbar ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Affärsmodellen bygger på en kontinuerlig process där långsiktig och kundnära förvaltning utgör basen. Kontinuerlig förädling av beståndet tillsammans med fastighets- och stadsutveckling samt strategiska fastighetstransaktioner bidrar med ytterligare potential för såväl tillväxt som värdeutveckling.

Fastighetsbeståndet har sin förankring i byggnader för kommersiellt bruk. Det är geografiskt fokuserat på storstadsområden och tillväxtorter. Gemensamt för tillväxtorter är ett växande näringsliv och en ökande befolkningsmängd. Förvaltning med lokalt baserad, egen personal, där kunden står i fokus, är grunden. Lokalt baserad förvaltning ger god marknadskontakt och proaktivitet i förvaltningsarbetet. Genom geografiskt samlade förvaltningsenheter uppnås skalfördelar i förvaltningen samtidigt som möjligheten att tillgodose kundernas behov ökar.

Projekt- och fastighetsutveckling är en allt viktigare del i Corems verksamhet då det gör det möjligt att möta kunders skiftande lokalbehov samt vidareutveckla fastighetsbeståndet.

Proaktiv förvaltning med hyresgästfokus

Corem skapar långsiktiga hyresgästrelationer genom en proaktiv och marknadsorienterad egen förvaltning och lokal närvaro.

Corems fastigheter förvaltas av egen personal, vilket ger goda möjligheter att bygga långsiktiga relationer. Korta beslutsvägar och lokal närvaro på bolagets marknader prioriteras och bidrar till god förståelse för hyresgästens aktuella och förändrade behov.

Värdeskapande genom projektutveckling

Investeringar i befintliga fastigheter sker ofta i samband med nyuthyrningar och i syfte att anpassa och modernisera lokaler. Genom långsiktigt hållbara investeringar förädlar och utvecklar Corem fastigheter, områden och bolag. Fastighetsutveckling innebär en god möjlighet till värdeutveckling och förlängda kundrelationer.

Projektutveckling omfattar allt från långsiktigt detaljplanearbete och större ny-, om- och tillbyggnader till förädlingar i samband med byte av hyresgäst och energibesparingsåtgärder.

Alla investeringar görs för att skapa värden som varar över tid, vilket gör att mål som hållbarhet och kundnöjdhet är prioriterade. Genom att byggnaderna moderniseras och beståndet kontinuerligt anpassas till förändrade marknadsförutsättningar underlättas uthyrningen och avkastningen optimeras.

Strategiska transaktioner

Corem söker aktivt upp och genomför transaktioner i syfte att förädla fastighetsbeståndet och öka dess värde. Geografiskt fokus för tillväxt är storstadsområden och tillväxtorter. Fastigheter som ligger utanför prioriterade geografiska områden, bedöms ha låg avkastningspotential eller tillhör ett icke-prioriterat fastighetssegment kan komma att avyttras.