Vision, affärsidé och affärsmodell

Corems vision nås genom hållbar förvaltning med hyresgästen i fokus, där värden skapas genom kontinuerlig förädling.

Vision, affärsidé och affärsmodell

Corems affärsmodell syftar till att på ett långsiktigt och hållbart sätt skapa Lönsamhet och god värdetillväxt. Vägen för att nå dit består av hållbar förvaltning med hyresgästen i fokus och att värden skapas genom såväl strategiska fastighetsinvesteringar som förädling av befintliga fastigheter. Verksamheten bedrivs med egen personal för att säkerställa hög kvalitet och lönsamhet.

Vision

Fastigheter för framtiden.

Visionen tar avstamp i kundernas utveckling, där deras lokaler är en framgångsfaktor.

Affärsidén

Corem skapar affärer samt utvecklar lokaler och stadsmiljöer på ett hållbart och kundnära sätt.

Affärsidén tar avstamp i att Corem skapar värde för kunderna genom hållbara, inspirerande och effektiva platser att utveckla verksamheter och människor på.

En affärsmodell för långsiktigt värdetillväxt och lönsamhet

Grunden för Corems verksamhet är långsiktighet. Alla delar av verksamheten verkar för att skapa värden inte bara för idag utan över lång tid. Verksamheten ska vara långsiktigt hållbar ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Affärsmodellen bygger på en kontinuerlig process där långsiktig och kundnära förvaltning utgör basen. Kontinuerlig förädling av beståndet tillsammans med fastighets- och stadsutveckling samt strategiska fastighetstransaktioner bidrar med ytterligare potential för såväl tillväxt som värdeutveckling.

Förvaltning med lokalt baserad, egen personal, där kunden står i fokus, är grunden. Lokalt baserad förvaltning ger god marknadskontakt och proaktivitet i förvaltningsarbetet. Genom geografiskt samlade förvaltningsenheter uppnås skalfördelar i förvaltningen samtidigt som möjligheten att tillgodose kundernas behov ökar.

Projekt- och fastighetsutveckling är en allt viktigare del i Corems verksamhet då det gör det möjligt att möta kunders skiftande lokalbehov samt vidareutveckla fastighetsbeståndet.