Biologisk mångfald

Utemiljöer som främjar hälsa och artrikedom.

Hälsa och biologisk mångfald

Klimat och biologisk mångfald är två tätt sammankopplade områden. Genom att främja biologisk mångfald kan vi bidra till minskade klimatförändringar och skapa resilienta ekosystem och samhällen. Växtlighet och att vistas i naturområden bidrar dessutom till människors hälsa och välbefinnande. Detta benämns ofta som en del av de ekosystemtjänster som naturens ekosystem ger oss människor. Genom att arbeta med grönska i förvaltning och stadsutvecklingsprojekt skapar vi attraktiva områden och bidrar till en hållbar utveckling.

I vår förvaltning arbetar vi med att utveckla utemiljöerna med hälsa och biologisk mångfald i fokus. Till stöd i arbetet har Corem tagit fram en guide för ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Guiden lyfter bland annat hur man skapar urbana ängsmarker, gör planteringar extra bivänliga och integrerar habitat för en mångfald av arter i utemiljön.

Hälsa och biologisk mångfald i korthet

Hållbar stadsutveckling

Grönska i Corems stadsutvecklingsprojekt

Som en del av vårt arbete för hållbara och levande städer och områden verkar vi för att bevara och utveckla ekosystemtjänster i samband med fastighetsutveckling.

Stadsutveckling

Solna Gate

Walk n' talk och long stay för fåglar.

I Corems fastighet Solna Gate har man genomfört ett utemiljöprojekt med fokus på ekosystemtjänster. Runt fastigheten går en walk n’ talk-slinga kantad av attribut som främjar biologisk mångfald. Här hittar du bland annat utegym, ängsytor, co-working för insekter och Corems första long stay för fåglar.

Corems utemiljöer

Referensprojekt för biologisk mångfald.

På flera av Corems enheter har man annammat metoder för att öka den biologiska mångfalden. Det innebär bland annat att slå gräsmattor istället för att klippa, välja blommor och växter som gynnar pollinatörer, sätta upp fågel- och fladdermusholkar, och skapa olika typer av insektshotell.

Grönt hyresavtal

Tillsammans för en hållbar framtid.

Ett grönt hyresavtal lägger grunden för ett nära samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst. Som en del av detta har Corem tagit fram tips och guider som stärker ert hållbarhetsarbete.

Läs mer