Aktien

Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap med fyra aktieslag; stamaktie av serie A, stamaktie av serie B, stamaktie av serie D och preferensaktie.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan stamaktie av serie B, stamaktie av serie D och preferensaktie berättigar till en tiondels röst vardera.

Utdelningen till ägare av stamaktier av serie A och B ska långsiktigt uppgå till minst 35 procent av förvaltningsresultatet efter avdrag för utdelning hänförlig till stamaktier av serie D och preferensaktier.

Ett omvandlingsförbehåll finns, som innebär att aktieägare kan begära omvandling av stamaktier av serie A till serie B. Sådan begäran kan göras under februari och augusti varje år.