29 april 2021

Årsstämma 2021

Årsstämma i Corem Property Group AB (publ) hölls torsdagen den 29 april 2021.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning, genomfördes årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler, utan någon fysisk närvaro.

Kallelse

Kallelse till årsstämman görs senast fyra veckor före stämman. Kallelsen till Årsstämma 2021 finns tillgänglig bland annat på denna sida (se nedan). Av kallelsen framgår vilka ärenden som hanterades vid stämman samt information om deltagande.

Handlingar

De handlingar som lades fram på stämman finns nedan under rubriken Dokument på denna sida.

Frågor rörande årsstämman

Om du som aktieägare har frågor rörande årsstämman, deltagande eller relaterade handlingar är du välkommen att kontakta bolaget på info@corem.se.

Dokument

Kallelse till årsstämma i Corem Property Group AB (publ)

Formulär för Poströstning Corem

Fullmaktsformulär Corem

Valberedningens redogörelse förslag och yttrande

Information föreslagna ledamöter

Föreslagen ny bolagsordning inklusive mark-up

Föreslagen ny bolagsordning

Punkt 7, Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning och avstämningsdagar

Punkt 7, Styrelsens motiverade yttrande avs vinstutdelning enligt ABL 18 kap 4 §

Punkt 13, Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Punkt 14, Styrelsens förslag om bemyndigande nyemission offentligt uppköpserbjudande

Punkt 15 Bilaga 1, Styrelsens yttrande enligt ABL 20 kap. 8 §

Punkt 15 Bilaga 2, Revisorsyttrande enligt 20 kap 8 Corem PG

Punkt 15 Bilaga 3, Styrelsens redogörelse enligt ABL 20 kap. 13 §

Punkt 15 Bilaga 4, Revisorsyttrande enligt 20 kap 14 Corem PG

Punkt 15, Styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier och emission av stamaktier D

Punkt 16, Styrelsens förslag till bemyndigande att emittera aktier

Punkt 17, Styrelsens förslag till bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Punkt 17, Styrelsens motiverade yttrande avs återköp enl ABL 19 kap 22 §

Revisionsberättelse och styrkande av hållbarhetsredovisning 2020 EY

Styrelsens ersättningsrapport 2020

Yttrande ersättningar till ledande befattningshavare RevR8 yttrande 2021a

Års-och Hållbarhetsredovisning 2020 CPG

Protokoll från årsstämma i Corem 2021