Miljö och klimat

Tillsammans för klimatomställning.

Vårt ansvar för miljö och klimat

Även om hållbar utveckling handlar om mycket mer än klimatet är klimatfrågan en av de enskilt viktigaste frågorna för Corem. Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan och branschen har stor möjlighet att påverka utvecklingen i en positiv riktning.

För Corem är klimatomställningen en strategiskt avgörande fråga. Corems övergripande långsiktiga mål är att verksamheten ska vara klimatneutral i hela värdekedjan till 2035, och därmed bidra till Parisöverenskommelsens mål om högst 1,5 graders global temperaturökning. Det gör vi genom att sätta upp mål som verifieras av organisationen Science Based Targets Initiative (SBTi) , och handlingsplaner för klimatneutralitet i hela verksamheten.

Färdplan för klimatneutralitet

Corem har tagit fram en färdplan för en klimatneutral och klimatanpassad verksamhet. Färdplanen stakar ut vägen mot det långsiktiga målet om klimatneutralitet i hela värdekedjan år 2035.

Färdplan för klimatneutralitet

Energi

För Corem är energifrågan central. Vårt energiarbete består i att kontinuerligt minska vår energianvänding och gå över helt till förnybar och fossilfri energi.

Läs mer

Resurseffektivitet

En viktig del av Corems arbete för klimatneutralitet är att öka resurseffektiviteten genom att ta till vara, återbruka, och bygga nytt med omtanke om klimat och miljö.

Läs mer

Miljöcertifierade byggnader

Miljöcertifiering av byggnader är viktigt ur flera aspekter. Det är ett bevis på att Corems byggnader har en låg miljöpåverkan och hög kvalitet.

Läs mer

Hälsa och biologisk mångfald

Corem vill främja hälsa och biologisk mångfald genom utveckling av utemiljöer runt våra fastigheter med ekosystemtjänster i fokus.

Läs mer

Corem är en del av Klimatarena Stockholm

Corem har undertecknat Klimatarena Stockholms klimatlöfte för en klimatneutral och cirkulär bygg- och anläggningssektor. Klimatarena Stockholm är en arena för att accelerera klimatomställningen i Stockholmsregionen och Sverige.

Läs mer

CCBuild - Samverkan för cirkularitet

Corem är med i CCBuild (Centrum för cirkulärt byggande) som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet. CCBuild är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Genom CCBuild är Corem med och driver utvecklingen för en hållbar bygg- och fastighetsbransch.

Läs mer

En miljödiplomerad verksamhet

För Corem är det en självklarhet att arbeta med ständiga förbättringar och kvalitetssäkring av verksamheten. Därför är vi miljödiplomerade enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.

Miljö och klimat

Energi

Gemensamt initiativ för att spara energi.

Under hösten 2022 gick Corem och flera andra fastighetsbolag samman i en gemensam kampanj för energibesparing under hashtaggen #HusförHus. Tillsammans vill man sprida kunskap och inspirera fler till att spara energi.

Läs mer

Energi

Energieffektivisering genom AI.

Corem arbetar med AI-teknik från proptechbolaget Myrspoven. Tekniken både optimerar effektuttaget och samlar in data. Datainsamlingen hjälper oss i vårt systematiska energiarbete.

Läs mer

Resurseffektivitet

Corems största återbruksprojekt hittills

Tillsammans med White Arkitekter omsatte vi våra kunskaper om återbruk och cirkulärt byggande till verklighet och renoverade vårt största återbruksprojekt hittills med utgångspunkt 100% återbruk.

Läs mer

Hälsa och biologisk mångfald

Biologisk mångfald i Solna Gate

Under 2022 genomfördes flera pilotprojekt med fokus på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Projekten har legat till grund för nya arbetssätt som möjliggör ett ökat fokus på biologisk mångfald i förvaltningen.

Läs mer

Energi

Stor solcellsanläggning i Linköping.

En av Corems största solcellsanläggningar installerades i Linköping under 2022. Anläggningen kan producera över 200 000 kWh per år vilket motsvarar hushållsel till mer än 40 villor.

Läs mer