Årsstämma 2023

Årsstämma 2023

Vid årsstämman i Corem Property Group AB den 28 april 2023 fattades bland annat följande beslut.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 ska ske med 0,40 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per stamaktie av serie D samt preferensaktie.

Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie A respektive B om totalt 0,40 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 0,10 kronor, och utdelningsbeloppet per stamaktie av serie D samt preferensaktier om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor enligt nedan:

Avstämningsdagar för stam- respektive preferensaktier ska vara:

  • 30 juni 2023 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2023,
  • 29 september 2023 med beräknad utbetalningsdag den 4 oktober 2023,
  • 29 december 2023 med beräknad utbetalningsdag den 4 januari 2024, och
  • 28 mars 2024 med beräknad utbetalningsdag den 4 april 2024.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska utökas från sex till sju ledamöter.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande styrelseledamöterna Patrik Essehorn, Christina Tillman, Fredrik Rapp, Katarina Klingspor, Magnus Uggla och Christian Roos samt nyval av Rutger Arnhult. Patrik Essehorn valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att antalet revisorer fortsatt ska vara en.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med auktoriserade revisorn Katrine Söderberg som huvudansvarig revisor.

Vidare beslutade stämman att styrelsens arvoden ska uppgå till 560 000 kronor (550 000) för styrelseordföranden och 305 000 kronor (300 000) vardera för övriga ledamöter.

Stämman beslutade, för det fall styrelsen bedömer att det finns behov av ett finans- och revisionsutskott och därmed beslutar att inrätta ett sådant utskott, att ordföranden i finans- och revisionsutskottet ska erhålla ett extra arvode om 75 000 kronor och att övriga ledamöter i utskottet ska erhålla ett extra arvode om 50 000 kronor.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.

Handlingar till stämman