Valberedning

Valberedningen består av fem ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. För det fall någon av de fyra största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

Valberedning inför årsstämma 2024 består av:

Mia Arnhult, utsedd av M2 Asset Management-koncernen

Jakob Mörndal, utsedd av Gårdarike-koncernen

Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Fonder

Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fonder

Patrik Essehorn, utsedd av stämman i egenskap av styrelseordförande.

Valberedningens uppgifter

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • Stämmoordförande
  • Styrelseordförande
  • Styrelseledamöter med motivering samt antal ledamöter
  • Arvode till styrelsens ledamöter respektive ordförande
  • Ersättning för utskottsarbete
  • Ta del av revisionsutskottets rekommendation kring val av revisor och arvodering av denne, samt därefter lämna förslag till årsstämman om revisorsval och arvodering.
  • Principer för valberedningens sammansättning

Aktieägare inbjuds att inkomma med förslag och synpunkter till valberedningens ledamöter via e-post info@corem.se alternativt till postadress: Corem Property Group AB, ”Valberedning”, Box 56085, 102 17 Stockholm.

Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast 6 månader före varje årsstämma på corem.se.

Valberedningens förslag publiceras i kallelse till årsstämma och på bolagets webbplats.

 

Valberedning inför årsstämman 2024 offentliggjordes på webbplatsen 12 oktober 2023.