Valberedning

Vid Corem Property Group AB’s årsstämma den 29 april 2021 beslutades att valberedningen inför Årsstämma 2022 ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant vardera för de tre största ägarna. Styrelseordföranden ska kontakta de tre största ägarna i bolaget per den 31 augusti 2021. I det fall tillfrågad aktieägare ej önskar utse ledamot till valberedningen ska den nästföljande största aktieägaren tillfrågas.

Styrelseordföranden har kontaktat de, per den 31 augusti 2021, tre största ägarna i bolaget och en valberedning har utsetts. Inför årsstämman 2022 består valberedningen av Mia Arnhult (representant för Rutger Arnhult via bolag), Lars Höckenström (representant för Gårdarike AB), Johannes Wingborg  (representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning) samt Patrik Essehorn (styrelsens ordförande).

Valberedningens uppgifter

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • Stämmoordförande
  • Styrelseordförande
  • Styrelseledamöter med motivering samt antal ledamöter
  • Arvode till styrelsens ledamöter respektive ordförande
  • Ersättning för utskottsarbete
  • Ta del av revisionsutskottets rekommendation kring val av revisor och arvodering av denne, samt därefter lämna förslag till årsstämman om revisorsval och arvodering.
  • Principer för valberedningens sammansättning

Aktieägare inbjuds att inkomma med förslag och synpunkter till valberedningens ledamöter via e-post info@corem.se alternativt till postadress: Corem Property Group AB, ”Valberedning”, Box 56085, 102 17 Stockholm.

Valberedningens förslag publiceras i kallelse till årsstämma och på bolagets webbplats.