Bud på Klövern

Corems offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern

Corems offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier i Klövern AB (publ) (”Klövern”), i syfte att bolagen ska gå samman. Genom samgåendet skapas en ny koncern med ett fastighetsbestånd om 510 fastigheter till ett värde om cirka 75 miljarder kronor. Det föreslagna samgåendet av Corem och Klövern förväntas skapa betydande värden för samtliga intressenter i form av såväl operationella som finansiella synergier.

”Genom att kombinera Corems starka portfölj av logistikfastigheter med Klöverns fokuserade kontorsbestånd skapar vi ett av Nordens största fastighetsbolag med ett brett produkt- och kunderbjudande. Affären ger Klöverns aktieägare en möjlighet att vara med på ett framtida gemensamt värdeskapande, med en kombination av starka kassaflöden, bred projektportfölj och förstärkt kundbas, samtidigt som affären skapar synergier som uppskattas till cirka 200 miljoner kronor årligen. Storleken på det sammanslagna bolaget förväntas leda till ett utökat intresse från såväl svenska som utländska investerare och skapar förutsättningar för en förbättrad kreditprofil med målsättningen att erhålla en rating motsvarande investment grade. Därtill skapas en koncern med en affärsdriven och erfaren organisation.” – Patrik Essehorn, styrelseordförande i Corem

Erbjudandet i korthet

Corem har per den 29 mars 2021 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern att förvärva samtliga utestående stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier i Klövern mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem.

  • Erbjudandets totala värde uppgår till 19 780 miljoner kronor, motsvarande 16,59 kronor per stamaktie av serie A, 16,90 kronor per stamaktie av serie B och 323 kronor per preferensaktie i Klövern, baserat på stängningskurserna för Corems stamaktier av serie A och serie B samt preferensaktier per 26 mars 2021[1].
  • Corem erbjuder aktieägarna i Klövern följande:
    • ägarna av stamaktie av serie A i Klövern 0,88 nyemitterade stamaktier av serie A i Corem för varje stamaktie av serie A i Klövern.[2]
    • ägarna av stamaktie av serie B i Klövern 0,88 nyemitterade stamaktier av serie B i Corem för varje stamaktie av serie B i Klövern.[3]
    • ägarna av preferensaktie i Klövern 1,12 nyemitterade stamaktier av serie D i Corem för varje preferensaktie i Klövern.[4] Som ett alternativt vederlag kan preferensaktieägarna i Klövern välja att erhålla 1,00 nyemitterade preferensaktier i Corem för varje preferensaktie i Klövern.[5]

 

Mer genomgående information samt villkor går att finna i offentliggörandet av Erbjudandet samt i Erbjudandehandlingen.

Acceptperioden pågick mellan den 24 juni och 18 augusti 2021.

Relaterade dokument

Pressmeddelanden

25 augusti 2022 08:00 CET – Ej regulatorisk

Tvångsinlösen av utestående aktier i Corem Kelly avslutad

Läs mer


19 augusti 2021 17:00 CET – Regulatorisk

Corem kontrollerar 98,5 procent av de utestående aktierna i Klövern

Läs mer


24 juni 2021 14:30 CET – Regulatorisk

Corem kontrollerar 95,0 procent av de utestående aktierna i Klövern – Corem förlänger acceptperioden och påkallar inlösen av minoritetsaktier i Klövern AB (publ)

Läs mer


18 juni 2021 08:00 CET – Regulatorisk

Notering och upptagande till handel av stamaktier av serie D i Corem Property Group AB (publ) på Nasdaq Stockholm

Läs mer


Se alla pressmeddelanden

Viktiga datum

Erbjudandehandling offentliggörs
12 maj 2021

Första dag för accept av erbjudandet
14 maj 2021

Utbetalning av vederlag för aktieägare som accepterade Erbjudandet fram till och med den 11 juni
Kring 18 juni 2021

Utbetalning av vederlag för aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden som avslutas 23 juni
Kring 30 juni 2021

Sista dag för accept av erbjudandet
18 augusti 2021

Utbetalning av vederlag för aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden som avslutas 18 augusti
Kring 24 augusti 2021

1. Varför lämnar Corem ett erbjudande om att förvärva aktierna i Klövern?

Genom att kombinera Corems starka portfölj av logistikfastigheter med Klöverns fokuserade kontorsbestånd skapas ett av Nordens största fastighetsbolag med ett brett produkt- och kunderbjudande. Affären ger Klöverns aktieägare en möjlighet att vara med på ett framtida gemensamt värdeskapande, med en kombination av starka kassaflöden, bred projektportfölj och förstärkt kundbas, samtidigt som affären skapar synergier som uppskattas till cirka 200 miljoner kronor årligen. Storleken på det sammanslagna bolaget förväntas leda till ett utökat intresse från såväl svenska som utländska investerare och skapar förutsättningar för en förbättrad kreditprofil med målsättningen att erhålla en rating motsvarande investment grade. Därtill skapas en koncern med en affärsdriven och erfaren organisation.

2. Hur kommer förvärvet av Klövern bidra till Corems långsiktiga tillväxt?

Sammanslagning av bolagen skapar en än starkare marknadsposition, där ett utökat kunderbjudande och bredare fastighets- och projektportfölj ger förstärkt kundbas som följd. Bolagens omfattande kompetens inom fastighetsförvaltning, transaktioner och projektutveckling överlappar och stärker varandra väl.

Sammanslagningen skulle medföra en balanserad fastighetsportfölj med egenskaper som väl kompletterar varandra, samt projektutveckling med god tillväxt- och avkastningspotential. Därtill får det sammanslagna bolaget starka kassaflöden och geografiskt kompletterande verksamhet.

3. Är erbjudandet rekommenderat av Klöverns styrelse?

Så här skriver Klöverns styrelse i sitt uttalande med anledning av budet:

”Styrelsen för Klövern rekommenderar A- och B-aktieägarna i Klövern att acceptera Corems erbjudande, vilket innebär att de erhåller A- respektive B-aktier i Corem som vederlag. Preferensaktieägarna i Klövern rekommenderas också att acceptera Corems erbjudande och därvid välja det alternativ som innebär att preferensaktier i Corem erhålls som vederlag och inte D-aktier. Styrelsen bedömer dock att det sannolikt skulle förbättra kreditprofilen för Corem, och därmed för Corem och Klövern som sammanslagen koncern, om D-aktier väljs framför preferensaktier.” Det fullständiga uttalandet från Klöverns styrelse återfinns på Klöverns webbplats.

Det är Corems styrelses uppfattning att det bästa för såväl bolaget som aktieägarna är att preferensaktieägare i Klövern väljer stamaktier av serie D i Corem som vederlag.

4. Hur accepterar jag erbjudandet?

För dig som har VP-konto (direktregistrerat ägande)
Förtryckt anmälningssedel och förfrankerat svarskuvert skickas per post inom de närmaste dagarna till aktieägare vars innehav i Klövern fanns registrerade i deras eget namn hos Euroclear Sweden 28 juni 2021. Värdepapperskontot (”VP-konto”) och uppgifter om aktuellt aktieinnehav återfinns på den förtryckta anmälningssedeln.

Anmälningssedeln måste lämnas in eller sändas med post, helst i bifogat förfrankerat svarskuvert, i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Swedbank tillhanda senast klockan 15.00 den 18 augusti 2021.

Aktieägare i Klövern vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden och som önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med den 24 juni 2021 till och med den 18 augusti 2021 klockan 15.00 kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta, markera sitt val samt komplettera anmälningssedeln med telefonnummer dagtid, e-postadress LEI-kod/NID-nummer samt underteckna och skicka anmälningssedel till:

Swedbank AB (publ)
Emissioner C66
SE-105 34 Stockholm
Sverige

Om aktieägares innehav har förändrats sedan den 28 juni 2021 så att uppgifterna på den förtryckta anmälningssedeln inte stämmer kan anmälningssedeln på denna hemsida i stället användas och fyllas i manuellt.

För dig som har förvaltarregistrerat innehav
Aktieägare som har en depå, det vill säga har sitt innehav förvaltarregistrerat, hänvisas till sina respektive förvaltare för information och instruktioner.

Se även Erbjudandehandlingen.

 

Acceptperioden pågick mellan den 24 juni och 18 augusti 2021.

5. Vad är NID-nummer och hur skaffar jag det?

NID-nummer (Nationellt ID-nummer) är en identifieringskod som privatpersoner behöver för att kunna handla med värdepapper; till exempel köpa och sälja aktier eller delta i nyemissioner och flytta värdepapper.

För den som är medborgare i Sverige är NID-numret landskoden SE följt av personnumret, tolv siffror. Hos de flesta banker kan du registrera det själv via deras webbplats/internetbank.

Om du är utländsk medborgare eller medborgare i flera länder ser NID-numret annorlunda ut. Kontakta din bank i så fall, så får du hjälp.

6. När måste jag senast acceptera erbjudandet?

Acceptperioden pågick mellan den 24 juni och 18 augusti 2021.

Om du missat att acceptera erbjudandet i tid men inte önskar avvakta tvångsinlösenprocessen (se mer om tvångsinlösenprocess under fråga 10) är du välkommen att kontakta chefsjuristen Malin Löveborg, malin.loveborg@klovern.se.

7. Är erbjudandet villkorat?

Den 15 juni 2021 meddelade Corem via pressmeddelande att man beslutat att fullfölja Erbjudandet. Samtliga villkor för Erbjudandet är uppfyllda eller har frånfallits.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.

8. Om jag accepterar erbjudandet, när kommer jag då erhålla aktierna?

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterade Erbjudandet under den initiala acceptperioden, det vill säga fram till och med den 11 juni 2021, väntas inledas kring den 18 juni 2021.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterade Erbjudandet under den förlängda acceptfrist som alöpte mellan 14 juni och 23 juni 2021 kl. 15.00, väntas inledas kring den 30 juni 2021.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden, det vill säga fram till och med den 18 augusti 2021, väntas inledas kring den 24 augusti 2021.

9. Hur stor är premien jämfört med aktiekursen?

För stamaktier av serie A motsvarar budet en premie om 28,1 procent baserat på stängningskurserna för respektive bolags stamaktier av serie A den 26 mars 2021, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet; och 27,8 procent premie baserat på de volymviktade genomsnittliga betalkurserna för respektive bolags stamaktier av serie A under de senaste 20 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.

För stamaktier av serie B motsvarar budet en premie om 30,1 procent baserat på stängningskurserna för respektive bolags stamaktier av serie B per 26 mars 2021, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och 29,5 procent premie baserat på de volymviktade genomsnittliga betalkurserna för respektive bolags stamaktier av serie B under de senaste 20 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.

För preferensaktier där vederlaget erhålls i form av stamaktier av serie D i Corem saknas motsvarande premieberäkning då några stamaktier av serie D ännu inte emitterats och upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. För preferensaktier där vederlaget erhålls i from av preferensaktier i Corem motsvarar budet en premie om 0,2 procent baserat på stängningskurserna för respektive bolags preferensaktier per 26 mars 2021, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet; och 1,2 procent premie baserat på de volymviktade genomsnittliga betalkurserna för respektive bolags preferensaktier under de senaste 20 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.

10. Vad händer om jag inte gör någonting?

Då Corem nu kontrollerar aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Klövern avser Corem att snarast påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva kvarvarande utestående aktier i Klövern. I samband med detta kommer Klöverns aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Klöverns aktier på Nasdaq Stockholm kommer offentliggöras av Klövern efter att det fastställts av Nasdaq Stockholm.

En tvångsinlösenprocess tar normalt sett 12–24 månader och innebär att ett tvångsinlösenbelopp betalas till de A, B och preferensaktieägare vars aktier tvångsinlöses. Lösenbeloppet bestäms normalt till ett belopp som motsvarar budpriset med en mindre ränta med hänsyn till att det kan dröja upp till ett år innan beloppet betalas ut eftersom tvångsinlösenbeloppen först måste beslutas och fastställas av en skiljenämnd enligt visst standardiserat förfarande.

11. Vad är skillnaden på att välja preferensaktie och att välja D-aktie?

Preferensaktierna i Corem har företrädesrätt framför stamaktierna, inklusive framför stamaktier av serie D, i Corem vad avser utdelning och i händelse av likvidation. Om utdelning har beslutats på stamaktierna, kommer stamaktierna av serie D årligen ha rätt till sammanlagt femtio (50) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst 20 kronor per stamaktie av serie D per år. Stamaktierna av serie D som erbjuds aktieägarna i Klövern ska äga rätt till kvartalsvis utdelning från och med juli 2021. Under antagande att utdelning beslutas ske till Corems serie A- och B-aktier, kommer utdelningen med största sannolikhet att vara identisk för såväl preferensaktier som serie D-aktier i Corem, det vill säga 20 kronor per år och aktie. Vid val av serie D-aktier i Corem som vederlag i erbjudandet erhåller aktieägare i Klövern 1,12 D-aktier i stället för 1,00 preferensaktier i Corem.

12. Var hittar jag erbjudandehandling och anmälningssedel?

Erbjudandehandling och anmälningssedel finns tillgängliga på denna sida under Relaterade dokument ovan. Erbjudandehandlingen finns även tillgänglig på Nordeas, Swedbanks och Finansinspektionens respektive hemsidor.

13. Kan jag återkalla accept av erbjudandet?

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.

14. Vad händer om mitt antal aktier i Klövern inte är delbart?

Endast hela aktier av stamaktier av serie A, B och D eller preferensaktier i Corem kommer att ges ut till aktieägare i Klövern som accepterar Erbjudandet. Fraktioner av aktier kommer att läggas samman och säljas på marknaden. Nettointäkterna därav kommer därefter att fördelas mellan berörda aktieägare i Klövern.

15. Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Om du missat att acceptera erbjudandet i tid men inte önskar avvakta tvångsinlösenprocessen (se mer om tvångsinlösenprocess under fråga 10) är du välkommen att kontakta bolagsjuristen Fred Berggren, fred.berggren@corem.se.

Vid övriga frågor, kontakta oss på info@corem.se.

Corem har lagt bud på Klövern

Se film om budet

Corem har lagt bud på Klövern

Här finns en kort film om fördelarna med att Corem och Klövern går samman och bildar ett av Nordens ledande fastighetsbolag.

Pressmeddelanden