28 april 2020

Årsstämma 2020

Årsstämma i Corem Property Group AB (publ)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, inbjudes till årsstämma tisdagen den 28 april 2020, kl. 10.00, Kista Gate, Torshamnsgatan 48, Kista. Inregistrering inleds kl. 09.30.

Med anledning av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, beslutat att erbjuda aktieägare som anmält sig till årsstämman den 28 april 2020 möjlighet att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett av Corem utsett ombud samt möjlighet att före stämman utöva sin rösträtt per post.

Beslut om åtgärder har fattats med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Åtgärderna vidtas i syfte att minska smittspridningen i samhället och medför att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter tillgodoses.

Handlingar, information om anmälan och anmälningsformulär, finns här nedan.

Dokument

Kallelse till årsstämma i Corem Property Group AB (publ)

Fullmaktsformulär

Information om poströstning samt fullmaktsinsamling för röstning via av Corem utsett ombud

Formulär för poströstning

Fullmakt och röstinstruktion för av Corem utsett ombud

Föreslagen dagordning

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningens förslag till valberedningens sammansättning

Valberedningens motiverade yttrande

Disposition av bolagets vinst och avstämningsdagar, punkt 9

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 14

Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Ändring av bolagsordning, punkt 16

Föreslagen bolagsordning, punkt 16

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier, punkt 17

Bemyndigande att emittera aktier, punkt 18

Bemyndigande att återköpa egna aktier, punkt 19

Styrelsens motiverade yttrande enligt ABL 18:4

Styrelsens motiverade yttrande enligt ABL 19:22

Revisors yttrande enligt 20:14

Revisors yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Revisionsberättelse

Granskning av hållbarhetsrapport

Information om föreslagna ledamöter

VD-anförande vid årsstämma (presentation)

Protokoll från årsstämma 2020