Styrning och risk

Proaktiv hantering av risker och möjligheter.

Styrning och risker

Corems affärsmodell och värdekedja kan medföra risker inom ekonomiska, miljömässiga och sociala områden. Corems fokusområden och hållbarhetsmål är valda med grund i väsentlighetsanalysen. Dessa speglar även risker och möjligheter i verksamheten. Styrning av hållbarhetsmål och risker sker genom hela bolaget.

Corems bolagsstyrning beskriver hur ägarna genom bolagsstämman och styrelsen styr bolaget och säkerställer att VD och den operativa ledningen skapar värde och hanterar riskerna i verksamheten. Därtill kommer interna regelverk utfärdade av styrelsen där de viktigaste är styrelsens arbetsordning, instruktioner för VD och policyer som utgör ramverk för den dagliga operativa verksamheten inklusive riskhantering och etik- och uppförandekoder. Bedömningen av vilka de huvudsakliga riskkategorierna är, liksom de underliggande riskerna och hanteringen av dessa, uppdateras och justeras löpande. I Corems års- och hållbarhetsredovisning redovisas bolagets huvudsakliga riskkategorier med underliggande risker utifrån fokusområde och väsentlighetsanalys, samt beskrivning av konsekvenser och riskhantering.

Corems Års- och hållbarhetsredovisning

Affärsmodell

Hela Corems kärnaffär präglas av långsiktighet. Alla delar av verksamheten verkar för att skapa värden inte bara för idag utan över lång tid. Verksamheten ska vara långsiktigt hållbar ur socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Affärsmodellen bygger på  en kontinuerlig process där långsiktig och kundnära förvaltning utgör basen. Kontinuerlig förädling av beståndet tillsammans med fastighets- och stadsutveckling samt strategiska fastighetstransaktioner bidrar med ytterligare potential för såväl tillväxt  som värdeutveckling.

Värdekedja

Genom nära kundsamverkan, god insikt i marknadsutvecklingen och en omfattande erfarenhet av fastigheter kan Corem tillhandahålla lokaler med de egenskaper som hyresgästen behöver för att driva sin verksamhet. Corem sköter förvaltning och drift av fastigheterna med egen personal. Ägarperspektivet är långsiktigt och investeringar görs löpande för att förädla och anpassa byggnaderna. Corem köper in en stor mängd varor och tjänster från entreprenörer och leverantörer vilka kompletterar Corems verksamhet och därmed bidrar till Corems möjligheter att leverera eftertraktade och värdeskapande kunderbjudanden. Samlat ger detta en värdekedja som innebär att Corem har en aktiv roll i värdeskapandet hos såväl kunder som leverantörer.

Klimatrapport enligt TCFD

Fastigheter blir påverkade av ett förändrat klimat. Framtida investeringar måste beakta möjliga konsekvenser av  klimatförändringar. Ett förändrat klimat ställer nya krav på verksamheten och ett proaktivt arbetssätt för att minimera oförutsedda kostnader och investeringar som kan bli följd av ett förändrat klimat.

Corem har påbörjat arbetet med att rapportera klimatrelaterade risker och möjligheter enligt rekommendationerna i Task Force on Climaterelated Financial Disclosures’ (TCFD:s) ramverk. Syftet med rapporteringen är att Corem som bolag ska förstå risker och möjligheter kopplat till ett förändrat klimat samt att på sikt kunna ge relevant information till intressenter om hur de risker och möjligheter som identifierats i verksamheten hanteras. Rapporteringen ska även ge en beskrivning av bolagets styrning och strategi kring klimatfrågan. Ambitionen är att följa rekommendationerna i största möjliga utsträckning och förbättra rapporteringen löpande. TCFD:s rekommendationer utgår från de fyra områdena styrning, strategi, riskhantering samt nyckeltal och mål. I Corems klimatrapport enligt TCFD beskrivs hur arbetet inom dessa fyra områden bedrivs.

Klimatrapporten i sin helhet redovisas i Corems Års- och hållbarhetsredovisning. I de fall det finns relevanta upplysningar i andra delar av årsredovisningen anges detta med sidhänvisning.

Styrning

Styrelsen tillsammans med ledningen gör årligen en översyn av den övergripande bolagsstrategin. Styrelsen fastställer strategin med tillhörande affärsplan och långsiktiga mål. Hållbarhet är en integrerad del av strategin med långsiktiga hållbarhetsmål som sedan bryts ned i delmål som integreras i verksamhetsplaner och budget. En gång om året ser styrelsen också över bolagets väsentliga risker i vilket klimatrelaterade risker integreras. Styrelsen följer upp affärsmål och risker årligen, eller löpande vid behov, som sedan påverkar revision av policyer, styrande dokument och affärsplan. Ledningen fattar beslut om delmål och övergripande aktiviteter som tillsammans verkar för att nå de långsiktiga målen. Detta innefattar hur Corem arbetar med klimatpåverkande risker och möjligheter i det operativa arbetet i verksamheten. Under 2022 har Corem beslutat om en klimatneutral färdplan som genom mål och aktiviteter på kort och medellång sikt tar Corem på vägen mot det långsiktiga målet om klimatneutralitet 2035. I färdplanen ingår också att utvärdera risker och möjligheter till följd av ett förändrat klimat.

Strategi

Hela Corems kärnaffär präglas av långsiktighet. Hållbarhet är ett av de områden som bedöms ha stor påverkan på lång sikt och därmed avgörande för affärsstrategin. Hållbarhetsarbetet inriktas på de områden där Corem har störst möjlighet att bidra till samhällets målsättningar inom hållbar utveckling – samtidigt som verksamheten bedrivs på ett långsiktigt konkurrenskraftigt sätt. Corem bevakar utvecklingen i omvärlden löpande för att vara uppdaterad på förändrade krav och förväntningar. Corems hållbarhetsstrategi utgår från väsentlighetsanalysen i kombination med omvärldsbevakning samt Corems långsiktiga mål och strategier. Hållbarhetsstrategin syftar till att nå det långsiktiga målet om att verksamheten ska vara klimatneutral i hela värdekedjan till 2035. Läs mer om Corems väg mot en klimatneutral och klimatanpassad verksamhet sida 62–63. Avrapportering av hållbarhetsmålen finns i noterna, sidorna 164–175.

Risker och möjligheter

Enligt TCFD:s ramverk delas de klimatrelaterade finansiella riskerna in i två kategorier: fysiska risker och omställningsrisker. Med fysiska risker menas risker kopplade till akuta naturkatastrofer t.ex. översvämningar eller från kroniska klimatförändringar såsom vattennivåhöjningar eller temperaturökningar. Omställningsriskerna omfattar regulatoriska och teknologiska risker samt marknadsrisker. En av TCFD:s rekommendationer är att använda scenarioanalyser för att bedöma riskerna av, och möjligheterna med, övergången till en ekonomi med låga utsläpp eller business-as-usual med fortsatt höga utsläpp. För mer information om de risker och möjligheter Corem har bedömt vara relevanta för verksamheten och potentiellt ha en väsentlig påverkan se tabellen nedan. Genom de mål och strategier bolaget har och det arbete som bedrivits under lång tid kopplat till exempelvis minskad energianvändning, ser Corems generellt fler möjligheter än risker.

Scenarioanalys

Klimatscenarier hjälper till att förstå vilken påverkan ett förändrat klimat har på verksamheten i framtiden. Med ett scenario där samhället bestämmer sig för att kraftigt styra mot minskade koldioxidutsläpp för att minska den förväntande temperaturhöjningen, så är förändrade styrmedel och regelverk de största klimatrelaterade finansiella riskerna för verksamheten. Ett sådant scenario medför även stora möjligheter genom en proaktiv strategi. Med ett scenario av fortsatt höga utsläpp och en hög temperaturhöjning, så väntas fysiska risker vara de klimatrisker med störst påverkan på bolag.

Corem har tittat på två scenarier med tidshorisonten 2050: RCP 2.6 år 2050 och RCP 8.5 år 2050. Det är två väldigt olika, eventuellt extrema, scenarier där det ena innefattar stora omställningsrisker och det andra stora fysiska risker. IPCC:s Representative Concentration Pathways (RCP) är accepterade och de vanligast använda scenarierna för syftet. RCP 2.6 (<2 °C) representerar ett scenario i linje med Parisavtalet och RCP 8.5 (>4 °C) representerar ett scenario i linje med business-as-usual/extremscenario.

Fysiska risker och riskhantering

I genomförd scenarioanalys har Corem undersökt hur utsatta delar av Corems nuvarande fastighetsbestånd uppskattas vara vid en global uppvärmning motsvarande RCP 8.5. Det är ett extremt scenario som kan leda till förhöjda risker i vissa delar av fastighetsbeståndet. I scenarier med något lägre temperaturökning är riskerna generellt små för Corems bestånd. De fysiska riskerna som identifierats är framför allt översvämningar till följd av ökad nederbörd och förhöjda nivåer i hav och vattendrag, samt ett klimat med extremtemperaturer. Även vid långvariga varma perioder ska fastigheterna fortfarande kunna leverera ett inneklimat som tillåter hyresgästers verksamhet att fungera.

De fastigheter där något förhöjd risk för översvämningar kopplat till förhöjda vattennivåer kan ses ligger intill större vattendrag. För dessa fastigheter genomförs en mer ingående analys. Översvämningsrisk kopplat till skyfall förekommer främst i område med en stor andel hårdgjorda ytor. Riskerna kopplade till översvämningar hanteras delvis i samarbete med kommunerna som har ansvar för dagvattenhantering och strategi för översvämningshantering i de värst utsatta områdena.

Risker för extrema temperaturvariationer som påverkar inneklimat och energianvändning hanteras genom Corems arbete med tekniska strategier för fastighetsbeståndet och övergripande strategi för energiförsörjning.

Omställningsrisker och riskhantering

Corems hantering av omställningsrisker är en del av affärsstrategin och de långsiktiga målen pekar ut riktningen för att minska riskerna. Corem har länge arbetat för att minska riskerna kopplat till t. ex. energianvändning och koldioxidutsläpp i förvaltningsverksamheten. Under 2022 utarbetades Corems färdplan mot klimatneutralitet som omfattar minskade utsläpp i alla delar av verksamheten. Genom målen i färdplanen hanteras även riskerna. För mer information om identifierade omställningsrisker, påverkan och möjligheter, se tabellen nedan.

Mål och mätetal

Corems mål för minskad klimatpåverkan och energianvändning bidrar till att minska omställningsriskerna i ett förändrat klimat. En beskrivning av arbetet mot klimatneutralitet finns på sidorna 62–67 och i hållbarhetsnot 4–6. En sammanställning över Corems mål och utfall samt mer information om hur miljödata mäts, styrs och följs upp, se hållbarhetsnoterna 4–6, sidorna 166–172. Påverkan av riskerna beskrivs i tabellen nedan samt i de finansiella noterna.

TCFD-tabell över klimatrisker och möjligheter och påverkan