Klimatneutral färdplan

Corem ska vara klimatneutralt i hela värdekedjan år 2035.

En strategiskt avgörande fråga.

Utmaningarna som världen, fastighetsbranschen och Corem står inför är stora. Men lösningarna finns. För bygg- och fastighetssektorn handlar klimatutmaningarna om att reducera koldioxidavtrycket från befintliga byggnader, att använda existerande byggnader på ett effektivare sätt och att bygga nytt med minimal klimatpåverkan.

Ambitionen att minimera vår klimatpåverkan och på så vis bidra till Parisöverenskommelsens mål om högst 1,5 graders global temperaturökning uttrycks genom vårt långsiktiga mål att vara klimatneutrala i hela värdekedjan år 2035. Vägen dit stakas ut av vår färdplan för ett klimatneutralt och klimatanpassat Corem. Färdplanen består av mål som verifieras av organisationen Science Based Targets Initiative (SBTi) och handlingsplaner som leder verksamheten mot en hållbar framtid.

Solceller-kista-hero

Corems färdplan i korthet.

Urval av Corems delmål för klimatneutralitet:

2025

 • Klimatneutral fastighetsförvaltning avseende fastighetsenergi, bilar och köldmedia
 • Den genomsnittliga energianvändningen ska understiga 75 kWh/kvm
 • Klimatutsläpp från byggnation ska reduceras med 20 procent i jämförelse med 2021

2030

 • Halverade utsläpp i jämförelse med 2021
 • All energi som används i Corems verksamhet ska vara fossilfri
 • Den genomsnittliga energianvändningen ska understiga 65 kWh/kvm
 • Andelen egenproducerad solel ska motsvara minst 10 procent av elanvändningen
 • Klimatutsläpp från byggnation ska halveras i jämförelse med 2021

2035

 • Klimatneutral verksamhet i hela värdekedjan
 • Andelen egenproducerad förnybar el skapar negativa utsläpp för klimatkompensering
 • Nettonoll utsläpp från byggnation och inköp
 • Nettonoll utsläpp från hyresgästers energianvändning

Vägen mot ett klimatneutralt och klimatanpassat Corem.

Corem arbetar aktivt med att minimera bolagets klimatpåverkan och att hantera risker och möjligheter kopplade till ett förändrat klimat. Det gör vi genom att arbeta med de områden där våra möjligheter att påverka är som störst.

Energi

För Corem är energifrågan central. Vårt energiarbete består i att kontinuerligt minska vår energianvänding och gå över helt till förnybar och fossilfri energi.

Läs mer

Resurseffektivitet

En viktig del av Corems arbete för klimatneutralitet är att öka resurseffektiviteten genom att ta till vara, återbruka, och bygga nytt med omtanke om klimat och miljö.

Läs mer

Miljöcertifierade byggnader

Miljöcertifiering av byggnader är viktigt ur flera aspekter. Det är ett bevis på att Corems byggnader har en låg miljöpåverkan och hög kvalitet.

Läs mer

Hälsa och biologisk mångfald

Corem vill främja hälsa och biologisk mångfald genom utveckling av utemiljöer runt våra fastigheter med ekosystemtjänster i fokus.

Läs mer

Hållbarhet i siffror

Genom nya perspektiv skapar vi miljöer att trivas i för företag, individer och samhällen.

Hållbarhetsrapport

Transparens för minskad klimatpåverkan.

Corems upprättar årligen ett klimatbokslut innehållande alla utsläppskategorier enligt Greenhouse Gas Protocol.

Läs mer