En ansvarsfull verksamhet

För en hållbar fastighetsbransch.

Vårt arbete för en hållbar bygg- och fastighetsbransch

I en föränderlig omvärld står Corem stabilt genom affärsmässighet, transparens och goda samarbeten. Tillsammans med kunder och affärspartners bidrar Corem till en positiv utveckling och verkar för en hållbar bygg- och fastighetsbransch. Det gör vi genom att sträva efter transparens och öppenhet i affärsrelationer, ställa krav och verka för ett starkare hållbarhetsfokus utmed våra leverantörsled, och genom ansvarsfull styrning av verksamhetens risker och möjligheter.

En hållbar leverantörskedja

För Corem och andra fastighetsbolag ligger många hållbarhetsrelaterade risker utanför den egna kärnverksamheten. Att ta ett socialt och miljömässigt ansvar i affärsrelationen med leverantörer blir en allt viktigare del för att säkerställa en hållbar verksamhet.

Läs mer

Styrning och risk

Sedan Corem bildades har ett långsiktigt synsätt varit en självklar grund för verksamheten. För Corem innebär det att kombinera en ekonomiskt hållbar affärsverksamhet med hög affärsetik, socialt ansvarstagande och miljöhänsyn.

Läs mer

Antikorruption och affärsetik

Att affärer görs på affärsmässiga grunder och utan korruption är självklarheter inom Corem. Det gäller även strävan efter transparens och öppenhet i affärsrelationer och informationsgivning. Corems arbete inom området omfattar eget agerande, samarbete med intressenter och att ta ansvar för de tjänster som köps in.

Grunden för arbetet för god affärsetik och mot korruption är Corems hållbarhetspolicy och uppförandekod. Den sammanfattar hur verksamheten ska bedrivas och hur medarbetare ska agera avseende bland annat affärsetik, arbetsmiljö och miljömässig och social hänsyn. Som komplement till uppförandekoden finns affärsetiska riktlinjer och krav att alla medarbetare ska genomgå utbildning i affärsetik.

 

Corems hållbarhetspolicy och uppförandekod

Corems uppförandekod för leverantörer

En ansvarsfull verksamhet

En ansvarsfull verksamhet

Gemensamt initiativ för hållbara leverantörsled.

Tillsammans med fem andra bolag bildade Corem Fastighetsbranschens Initiativ för Hållbara Leverantörsled med syfte att stärka branschens gemensamma hållbarhetsfokus.

Läs mer

UN Global Compact

Corem stöttar FN:s Global Compact.

Corem stöttar FN:s Global Compacts tio principer och försiktighetsprincipen i alla led. Nationella och internationella standarder är ett självklart stöd för Corems hållbarhetsarbete.

Läs mer

Visselblåsning

Corems visselblåsarfunktion.

Corem har nolltollerans mot all form av fusk, brott och överträdelser vad gäller arbetsvillkor, miljö och korruption. Missförhållanden kan rapporteras anonymt via länken nedan.

Läs mer