16 oktober 2015

Extra bolagsstämma oktober 2015

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller extra bolagsstämma den 16 oktober 2015, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00.

Anmälan

Anmälan ska ske senast den 9 oktober 2015.

  • Via post: Corem Property Group AB, Box 56085, 102 17 Stockholm
  • Via e-post: info@corem.se
  • Via telefon: 08-503 853 33

Swedbank agerar finansiell rådgivare till Corem i samband med det publika bud på aktierna i Tribona AB som offentliggjorts genom pressmeddelande den 18 september 2015. Swedbank erhåller inget ytterligare arvode baserat budets framgång eller vederlagets form eller storlek

Dokument

Kallelse till extra bolagsstämma oktober 2015

Fullmakt

Förslag till dagordning

Punkt 7- Styrelsens förslag och redogörelse till beslut om godkännande av avyttring av aktier i Klövern AB (publ)

Punkt 8- Styrelsens förslag till beslut om nyemission av preferensaktier med betalning genom apportegendom

Styrelsens redogörelse enligt ABL 13 kap. 6§

Revisorns yttrande enligt ABL 13 kap. 6 § över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 20150323-20150923

Styrelsens redogörelse enligt ABL 13 kap. 7§

Revisorns yttrande enligt ABL 13 kap. 8 § över styrelsens redogörelse för apportegendomen

Punkt 9- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen av besluta om nyemission av aktier

Punkt 10- Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsens motiverade yttrande enligt ABL 18 kap 4§ avseende styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsens redogörelse enligt ABL 18 kap. 6§

Revisorns yttrande enligt ABL 18 kap. 6 § över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Årsredovisning 2014

Bilaga 1 – Värderingsutlåtande (punkt 7)

Protokoll extra bolagsstämma oktober 2015