Ersättningar

Ersättning till styrelse

Styrelsearvode ska utgå enligt beslut på årsstämma. För 2021 uppgick arvodet till 320 000 kr till styrelsens ordförande och 180 000 kr till de övriga ledamöterna.

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning och förmåner till övriga ledande befattningshavare i koncernledningen beslutas, efter principer fastställda av Corems årsstämma, av styrelsen. Nedanstående principer för ersättning till ledande befattningshavare i Corem fastställdes vid årsstämma 2020, att gälla som längst för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Corem ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, implementera affärsstrategin och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete.

Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska gälla som övergripande principer för ersättningen till ledande befattningshavare.

Kompensationsstrukturen ska bestå av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningar.

För ett fullgott arbete ska ersättning utgå i form av fast lön. Ersättningsnivåer ska vara marknadsmässig samt stå i relation till kompetens, ansvar och befogenheter.

Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda mätbara kriterier och utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen. Kriterierna fastställs årligen av ersättningsutskottet respektive styrelsen. Rörlig ersättning ska maximalt uppgå till ett belopp motsvarande maximalt tre respektive sex månaders grundlöner samt vara baserad på utfall i förhållande till uppsatta mål, såväl i förhållande till bolagets resultat som individuella prestationer.

Övriga förmåner inkluderar sjukvårdsförsäkring, tjänstebil och deltagande i vinstandelsstiftelse. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt inte överstiga tio procent av den totala fasta årliga lönen.