Ersättningar

Ersättning till styrelse

Styrelsearvode ska utgå enligt beslut på årsstämma. För 2022 uppgick arvodet till 560 000 kr till styrelsens ordförande och 305 000 kr till de övriga ledamöterna.

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning och förmåner till övriga ledande befattningshavare i koncernledningen beslutas, efter principer fastställda av Corems årsstämma, av styrelsen. Nedanstående principer för ersättning till ledande befattningshavare i Corem fastställdes vid årsstämma 2023, att gälla som längst som längst fram till årsstämman 2027.

Corem ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, implementera affärsstrategin och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete.

Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska gälla som övergripande principer för ersättningen till ledande befattningshavare.

Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och bestå av fast kontantlön, eventuell rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Samtliga ledande befattningshavare ska erbjudas en fast kontantlön som ska grundas på marknadsmässiga förutsättningar och fastställas med hänsyn tagen till arbetsuppgifternas betydelse och befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvarsområde och prestation.

Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda mätbara kriterier och utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Kriterierna fastställs årligen av  styrelsen. För den verkställande direktören kan rörlig kontantersättning uppgå till ett belopp motsvarande högst sex ordinarie månadslöner. För övriga ledande befattningshavare kan rörlig kontantersättning uppgå till ett belopp motsvarande högst tre ordinarie månadslöner. Rörlig kontantersättning ska vara baserad på utfall i förhållande till uppsatta mål, såväl i förhållande till bolagets resultat som individuella prestationer.