3 maj 2019

Årsstämma 2019

Corem Property Group AB:s bjuder in till årsstämma, som äger rum den 3 maj 2019, kl 10:00 hos Walthon Advokater AB, Stureplan 4A, Stockholm. Entré och registrering öppnar från kl 09:00.

Kallelse till årsstämman kommer att ske senast den 28 mars 2019. Kallelsen, liksom förutsättningarna för anmälan och handlingar som ska läggas fram på stämman finns tillgänglig nedan. Kallelse och stämmohandlingar kan även skickas per e-post eller post till de aktieägare som begär det. Sådan begäran kan framställas till info@corem.se.

Dokument

Kallelse till årsstämma 2019, Corem Property Group

Fullmaktsformulär

Dagordning

Valberedningens förslag till beslut

Information om föreslagna ledamöter och revisor

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens förslag till valberedningens sammansättning

Disposition av bolagets vinst och avstämningsdagar – punkt 9

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – punkt 14

Styrelsens förslag till bemyndigande att emittera aktier – punkt 16

Styrelsens förslag till bemyndigande att återköpa egna aktier – punkt 17

Styrelsens motiverade yttrande avs vinstutdelning enligt ABL 18 kap 4 §

Styrelsens motiverade yttrande avs återköp enl ABL 19 kap 22 § – punkt 17

Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare – punkt 14

Revisionsberättelse 2018

Revisors yttrande avseende hållbarhetsrapport

Revisors yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Årsredovisning 2018, Corem Property Group AB (publ)

Protokoll från Årsstämma 2019, Corem Property Group