Eva Landén, VD Klövern

”En bra avslutning på 2021 för det nya Corem”

VD har ordet

Genom förvärvet av Klövern skapade vi under 2021 ett nytt, större och starkare Corem. Under det fjärde kvartalet har ett stort fokus legat på att integrera de båda bolagen och staka ut riktningen framåt. Vi har satt ambitiösa mål för verksamheten och formulerat en ny, gemensam vision – Fastigheter för framtiden. Jag kan nu med glädje konstatera att vi samtidigt avslutade året med ett bra sista kvartal med rekordhög nettouthyrning, bra resultatutveckling, stark värdeutveckling i fastighetsbeståndet och ett substansvärde (NAV) som förbättrades till 29,60 kronor per aktie.

Breddat kunderbjudande, effektivare finansiering

Klövern konsolideras i Corem sedan den 15 juni. Genom förvärvet har kunderbjudandet breddats samtidigt som finansieringsmöjligheterna förbättrats. Corem är idag ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med drygt 500 fastigheter till ett värde av 83 miljarder kronor. Varumärket Klövern kommer nu successivt att fasas ut och ersättas helt av Corem.

De målsättningar som formulerats för de kommande åren syftar till att på ett långsiktigt hållbart sätt skapa god värdetillväxt genom kundnära förvaltning, projektutveckling och strategiska fastighetstransaktioner. På det finansiella planet är det stort fokus på målsättningen att komplettera BBB- ratingen från Scope med ytterligare en investment grade-rating från något av de tre stora ratinginstituten senast under 2023. Det innebär att vi alltid behöver prioritera de mest lönsamma och värdeskapande affärerna i kombination med kostnadseffektiv finansiering. Det kan även noteras att vi under det fjärde kvartalet sänkt belåningsgraden med två procentenheter till 53 procent.

Stark nettouthyrning och bra resultatutveckling

Aktiviteten i kontorshyresmarknaden fortsatte att öka under årets sista kvartal samtidigt som efterfrågan på citynära logistik var hög. Detta avspeglas i Corems starka nettouthyrning som uppgick till 98 mkr under det fjärde kvartalet och 129 mkr under året som helhet. Bland annat har ett 15-årigt avtal tecknats med A24 Films avseende cirka 3 800 kvm i New York, medan det på den svenska marknaden kan nämnas ett 11-årigt avtal med Bilia avseende cirka 11 000 kvm och ett 15-årigt avtal med Statens Försvarshistoriska Museer avseende nybyggnation och uthyrning av cirka 3 500 kvm.

Resultatutvecklingen var bra även om det fjärde kvartalet påverkades av högre energipriser, kallare väder och temporärt högre kostnader för reparationer & underhåll. Under helåret ökade förvaltningsresultatet, exklusive den del som kommer från Klövern och förvärvskostnader, med 21 procent.

Bra förutsättningar för 2022

När de flesta pandemirelaterade restriktionerna nu har lyfts ser vi med glädje hur återgången till arbetsplatserna kommer i gång på allvar. Detta skapar goda förutsättningar för en fortsatt återhämtning i ekonomin, inklusive gynnsam efterfrågan på lokaler.

Stigande inflation, bland annat vad gäller energipriser, skapar en viss osäkerhet. Uppgången i inflationen under 2021 kommer samtidigt att ha en positiv effekt på hyresintäkterna då 84 procent av Corems svenska hyresavtal är indexerade mot oktober månads konsumentprisindex (KPI), vilket steg med 2,8 procent. Detta innebär en positiv effekt på hyresintäkterna om cirka 90 mkr under 2022.

Renodling av fastighetsbeståndet

Genom förvärvet av Klövern har Corems byggrättsportfölj vuxit markant. Vi ser här stora framtida värden och möjligheter att realisera dessa. Som ett steg i det arbetet kunde vi i november kommunicera att en avsiktsförklaring tecknats med ALM Equity för att utreda förutsättningarna för ett gemensamt bolag för utveckling av cirka 24 000
hyresbostäder. Parterna avser att notera det gemensamma bolaget. För Corems del skulle ett genomförande av dessa planer innebära ett intensifierat fokus på kommersiella fastigheter.

Som en del av den geografiska och segmentsmässiga renodlingen av Corems kommersiella bestånd tecknade vi även under årets sista kvartal ett antal avtal om att avyttra fastigheter för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om drygt 1 miljard kronor.

Projektutveckling skapar värde

Flera spännande projekt pågår både i Sverige och utomlands. I Stockholm fortlöper arbetet med att modernisera en kontorsfastighet på Klarabergsgatan i mycket centralt läge nära Centralstationen och i Örebro uppförs en ny hotell- och kontorsbyggnad inom projektet Örebro Entrés första etapp. Våra två största pågående nybyggnationsprojekt är två högkvalitativa kontorsbyggnader i attraktiva lägen på Manhattan. Även i New York ökar aktiviteten i hyresmarknaden och under det fjärde kvartalet tecknades två nya hyreskontrakt, båda med inflyttning under 2022.

Hållbar förvaltning och finansiering

Hållbarhet är en naturligt integrerad del av hela vår verksamhet och vi har under hösten formulerat ett antal nya ambitiösa mål. Exempelvis ska Corems genomsnittliga energianvändning år 2030 vara högst 65 kWh/kvm. Detta motsvarar en minskning med 30 procent jämfört med 2020 års redan låga nivå.

Grön finansiering fortsätter att växa i betydelse. I januari emitterade vi gröna obligationer om 2,35 miljarder kronor med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 275 baspunkter. Detta för att refinansiera obligationer, emitterade av Klövern, med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 400 baspunkter.

Jag vill tacka alla medarbetare för ett både händelserikt och framgångsrikt 2021 och ser framför mig ett spännande 2022 där vi tillsammans i det nya Corem utvecklar och optimerar fastighetsbeståndet ytterligare med ett oförändrat fokus på lokal förvaltning nära kunden.

Eva Landén, VD
Stockholm 24 februari 2022