Hållbarhet

För en hållbar framtid.

01

Vad gör vi?

Corems vision är fastigheter för framtiden. Vi skapar affärer samt utvecklar lokaler och stadsmiljöer på ett hållbart och kundnära sätt. Det innebär att kombinera en ekonomiskt hållbar affärsverksamhet med hög affärsetik, socialt ansvarstagande och miljöhänsyn.

Genom fokus på hållbarhet i förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet skapas förutsättningar för människor och företag att växa på ett hållbart sätt. Corem skapar klimatsmarta kontor, stöttar hyresgäster i sin omställning och utformar platser för alla att trivas på.

Hållbarhet i siffror

02

Hur gör vi det?

Corems hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i bolagets vision, affärsidé och värderingar. Den beskriver Corems ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar utifrån UN Global Compact, De globala målen för hållbar utveckling, och det globala klimatavtalet.

Utifrån det fokuserar vi på fyra områden: God affärspartner och långsiktig värdeutveckling, Minskad klimatpåverkan, Attraktiv arbetsgivare, Hållbar och levande stad.

Fokusområden och hållbarhetsmål

 

 

03

Varför gör vi det?

Sedan Corem bildades har ett långsiktigt synsätt varit en självklar grund i vår affär och vårt arbetssätt. Ett hållbarhetsarbete som är integrerat i alla delar av verksamheten och bidrar till affären säkerställer att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt för individer, företag och samhälle.

Ett strategiskt förhållningssätt gör det möjligt att styra verksamheten ansvarsfullt och samtidigt hantera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter. Det är viktigt att Corems varumärke bygger trygghet och stabilitet för såväl aktieägare, kunder och medarbetare som andra intressenter.

Styrning och risk


En klimatneutral verksamhet till 2035

Även om hållbar utveckling handlar om mycket mer än klimatet är klimatfrågan en av de enskilt viktigaste frågorna och hamnar därför ofta högst upp på agendan. Corems övergripande långsiktiga hållbarhetsmål är att Corems verksamhet ska vara klimatneutral i hela värdekedjan till 2035, och därmed bidra till Parisöverenskommelsens mål om högst 1,5 graders global temperaturökning. Vägen dit består av att:

  • Använda energi effektivare och investera i innovativ teknik.
  • Använda förnybar energi och producera egen el genom att använda taken på våra hus till solceller.
  • Minska klimatutsläppen när vi bygger och renoverar.
  • Miljöcertifiera våra fastigheter.
  • Skapa klimatsmarta kontor och lokaler tillsammans med våra hyresgäster.

Energi

Vi minskar utsläpp och driftkostnader.

Med förnybar energi, egenproduktion av solel och ambitiösa energimål minskar Corem sin egen och hyresgästers klimatpåverkan.

Läs mer

Byggnation och certifiering

Vi skapar klimatsmarta kontor.

Genom miljösmart hantering av materialflöden, certifiering och lokala återbrukslösningar bidrar Corem till minskad resursanvändning.

Läs mer

Klimatpåverkan

Vi redovisar alla våra utsläppskategorier.

Transparent och fullständig rapportering av verksamhetens utsläpp ökar kunskapen om Corems klimatpåverkan och hur vi kan arbeta för att minska den.

Läs mer

Miljöcertifierade byggnader

Vi miljöcertifierar och klimatanpassar.

Corem ska miljöcertifiera byggnader och erbjuda hållbara tjänster till kunderna. En certifiering är en kvalitetssäkring av byggnadens miljöprestanda och långsiktiga förvaltning, därtill genereras gröna tillgångar samt högre marknadsvärde. Certifierade fastigheter stödjer också våra hyresgäster i deras omställningsarbete.

Läs mer

 

Hållbarhet är en naturligt integrerad del i hela vår verksamhet.

Eva Landén

VD

Vi måste ta ett gemensamt ansvar.

Teresa Mattisson

Hållbarhetschef

FOKUSOMRÅDEN OCH HÅLLBARHETSMÅL

God affärspartner och långsiktig värdeutveckling

Corem skapar långsiktiga och hållbara värden.

Genom att bedriva vår verksamhet på ett ekonomiskt hållbart och ansvarstagande sätt skapar vi förutsättningar för Corem, människor och företag att växa.

Läs mer

Minskad klimatpåverkan

En klimatneutral verksamhet år 2035.

Vi arbetar ständigt för att minska vår negativa miljö- och klimatpåverkan och bidra till en hållbar utveckling. Klimatomställning är en strategiskt avgörande fråga.

Läs mer

Attraktiv arbetsgivare

En hållbar verksamhet byggs av människorna inom den.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare med kompetent och engagerad personal som trivs med sitt arbete och bidrar till att driva Corem mot dess vision.

Läs mer

Hållbar och levande stad

Hållbarhet för oss är att hela staden ska leva.

Tillsammans med våra hyresgäster fyller vi områden med liv och näring. Det är så vi kan skapa långsiktiga värden, för samhället, ekonomi och planeten.

Läs mer

Ett hållbart kontor

Återbruk som framtidslösning

Ett hållbart kontor med fokus på återbruk.

Tillsammans med White Arkitekter och projektpartners omsatte vi våra kunskaper om återbruk och cirkulärt byggande till verklighet och renoverade vårt eget kontor i Kista Gate med utgångspunkt 100% återbruk.

Om projektet
  • 45% av befintliga väggar har bevarats
  • 55% av befintliga väggar (gips och glas) har demonterats och flyttats varav
  • 70% av demonterat material har kunnat återbrukas till nya väggar
  • närmare 100% av tekniska installationer är återanvänt och återbrukat
  • 95% återanvändning av möbler och inredning inkl. upcycling
Läs mer

90

procent återbrukat material

55

ton CO2-besparing

1 210

kvm kontor

Hållbarhet i siffror

Andel förnybar energi 2021

92%

År 2022 ska all energi som används i Corems byggnader vara förnybar eller klimatkompenserad.

Läs mer

Corem använder AI-teknik i

10+

fastigheter som ett smart sätt att spara energi och minska effektuttaget.

Läs mer

CO2e/kvm 2021, scope 1 och 2

1,1 kg CO2e

Vi arbetar kontinuerligt för minskad klimatpåverkan i förvaltning och projektverksamhet.

Läs mer

Solelsproduktion 2021

1 246 MWh

En del av Corems klimatarbete är att bidra med förnybar energi.

Läs mer

Nöjd-Kund-Index 2021

71

Resultatet är en del av en uppåtgående trend.

Läs mer

Hållbarhet i siffror.

Våra mål siktar mot att säkerställa att Corem behåller positionen som ett av de mest hållbara fastighetsbolagen.

Läs mer

Hållbara händelser

Investor relations - fairway house

Corem i världen

Europe's Climate Leaders 2021.

Financial Times har listat 300 bolag baserat på minskning av växthusgasutsläpp. Som ett av 21 svenska bolag listades vi som Europe’s Climate Leaders av Financial Times 2021. 

Läs mer

Det hållbara kontoret

Med fokus på återbruk och resurseffektivitet.

Hållbara ombyggnationer är en av fastighetsbranschens stora utmaningar. Därför gjorde vi renoveringen av vårt eget kontor till en prototyp med utgångspunkt 100% återbruk.

Läs mer
Kista-gate-solceller

Energi

Vi använder våra tak till solcellsanläggningar.

Vår ambition att ställa om innebär att all energi som används i Corems byggnader ska vara förnybar eller klimatkompenserad, men också att vi producerar egen solel.

Läs mer
Genom nya perspektiv skapar vi miljöer att trivas i för företag, individer och samhällen.

Energi

AI för minskad energiförbrukning.

Energiförbrukning är en av Corems viktigaste miljöaspekter. Bolaget har alltid arbetat med att minska energiförbrukningen och optimera driften, med goda resultat.

Läs mer

Elbilpool och laddplatser

Hållbara lösningar för våra kunder.

Vår investering i bildelningstjänsten Elbilio skapar, tillsammans med över 300 laddplatser, förutsättningar för hållbart resande. Ett sätt att erbjuda innovativa och hållbara lösningar.

Läs mer

Hållbar stadsutveckling

Samarbete som gynnar biologisk mångfald.

Corems samarbete med biodlare ger honung att bjuda våra hyresgäster på. Samtidigt bidrar bina till urbana ekosystemtjänster, en viktig aspekt vid hållbar stadsutveckling.

Läs mer
lidingöloppet-2

Attraktiv arbetsgivare

Bättre hälsa för medarbetare och kunder.

Hållbarhet för oss är människor som är engagerade och mår bra. Träning och hälsa är ett viktigt tema för externa aktiviteter där medarbetare och kunder bjuds in.

Läs mer

 

teresa_mattison

Vill du veta mer?

Kontakta vår Hållbarhetschef Teresa Mattisson.

”För mig handlar det om att skapa förtroende och visa hur Corem skapar affärer genom ett hållbarhetsarbete som bidrar till en positiv klimatpåverkan.”

Skicka email