Hållbarhet

För en hållbar framtid.

01

Vad gör vi?

Corems vision är fastigheter för framtiden. Vi skapar affärer samt utvecklar lokaler och stadsmiljöer på ett hållbart och kundnära sätt. Det innebär att kombinera en ekonomiskt hållbar affärsverksamhet med hög affärsetik, socialt ansvarstagande och miljöhänsyn.

Genom fokus på hållbarhet i förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet skapas förutsättningar för människor och företag att växa på ett hållbart sätt.

Hållbarhet i siffror

02

Hur gör vi det?

Corems hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i bolagets vision, affärsidé och värderingar. Den beskriver Corems ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar utifrån UN Global Compact, De globala målen för hållbar utveckling, och Parisavtalets mål om begränsad klimatpåverkan

Utifrån det fokuserar vi på fyra områden: God affärspartner och långsiktig värdeutveckling, Minskad klimatpåverkan, Attraktiv arbetsgivare, Hållbar och levande stad.

Våra hållbarhetsmål

 

 

03

Varför gör vi det?

Sedan Corem bildades har ett långsiktigt synsätt varit en självklar grund i vår affär och vårt arbetssätt. Ett hållbarhetsarbete som är integrerat i alla delar av verksamheten och bidrar till affären säkerställer att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt för individer, företag och samhälle.

Ett strategiskt förhållningssätt gör det möjligt att styra verksamheten ansvarsfullt och samtidigt hantera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter. Det är viktigt att Corems varumärke bygger trygghet och stabilitet för såväl aktieägare, kunder och medarbetare som andra intressenter.

Styrning och risk


Hållbarhet på Corem

Vårt ansvar för miljö och klimat.

Vi arbetar ständigt för att minska vår negativa miljö- och klimatpåverkan och bidra till en hållbar utveckling. För oss är klimat-omställning en strategiskt avgörande fråga.

Läs mer

För en hållbar bygg- och fastighetsbransch.

Genom att bedriva vår verksamhet på ett ekonomiskt hållbart och ansvarstagande sätt skapar vi förutsättningar för Corem, människor och företag att växa.

Läs mer

Hållbara och engagerade medarbetare.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare med kompetent och engagerad personal som trivs med sitt arbete och bidrar till att driva Corem mot dess vision.

Läs mer

För en hållbar och levande stad.

Tillsammans med våra hyresgäster fyller vi områden med liv och näring. Det är så vi kan skapa långsiktiga värden, för samhället, ekonomi och planeten.

Läs mer

Taxonomi och CSRD

Hållbarhet i siffror.

EU:s ramverk för hållbara finanser driver utvecklingen i en snabb takt mot ett mer hållbart näringsliv. Taxonomin och de ökande kraven kring hållbarhetsrapportering lägger grunden för en ökad transparens och jämförbarhet inom hållbarhetsområdet. Det i sin tur höjer den allmänna kunskapsnivån och skapar incitament för ett ökat socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Läs mer

 

Hållbarhet är en naturligt integrerad del i hela vår verksamhet.

Rutger Arnhult

VD

Vi måste ta ett gemensamt ansvar.

Sandra Årstam

Hållbarhetschef

Hållbarhetsstrategi

För en hållbar framtid

Corems hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i bolagets vision, affärsidé och värderingar. Den beskriver Corems ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar utifrån UN Global Compact, De globala målen för hållbar utveckling, och det globala klimatavtalet.

Utifrån det fokuserar vi på fyra områden: Minskad klimatpåverkan, God affärspartner och långsiktig värdeutveckling, Attraktiv arbetsgivare, Hållbar och levande stad.

Våra hållbarhetsmål

Minskad klimatpåverkan
 • År 2035 ska Corems verksamhet vara klimatneutral i hela värdekedjan.
 • År 2030 ska all energi som används i Corems verksamhet vara fossilfri.
 • År 2030 ska den genomsnittliga energianvändningen vara högst 65 kWh/kvm.
 • Corem ska miljöcertifiera byggnader och erbjuda hållbara tjänster till kunderna.
God affärspartner och långsiktig värdeutveckling
 • Corem ska ha nöjda kunder och långa hyresgästsamarbeten.
 • Corem ska ha god lönsamhet och hög uthyrningsgrad.
 • Andelen grön och hållbarhetsrelaterad finansiering och gröna intäkter ska långsiktigt utgöra så stor andel som möjligt.
 • Corems leverantörer ska arbeta i enlighet med Corems uppförandekod.
Attraktiv arbetsgivare
 • Corem ska erbjuda en arbetsplats där alla behandlas lika och som präglas av god trivsel och mångfald.
 • Corem ska ha en sund och säker arbetsmiljö med fokus på friska medarbetare och ett hållbart arbetsliv.
 • Corem är ett värderingsstyrt bolag med affärsdrivna och engagerade medarbetare.
Hållbar och levande stad
 • Corem ska utveckla hållbara fastigheter och levande områden.
 • Corem ska verka för att bevara och utveckla ekosystemtjänster i samband med fastighetsutveckling.

FN:s Global Compact

Corem stödjer FN:s Global Compacts principer. Förutom att följa lagstiftningen har vi därmed åtagit oss att efterleva och främja internationella konventioner och normer om skydd av mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och arbetssätt, miljöhänsyn och antikorruption. Med anledning av detta åtagande förväntar vi oss att våra leverantörer, precis som vi, följer nationell lagstiftning och respekterar de internationella konventioner och riktlinjer som är grunden för FN:s Global Compact.


 

Vill du veta mer?

Kontakta vår Hållbarhetschef Sandra Årstam.

Skicka email