28 april 2015

Årsstämma 2015

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller årsstämma den 28 april 2015, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13.00.

Vissa formatskillnader förekommer mellan kallelse i Post- och Inrikes Tidningar och kallelse på web.

Anmälan

Anmälan ska ske senast den 22 april 2015 före kl. 16.00.

  • Via post: Corem Property Group AB, Box 56085, 102 17 Stockholm
  • Via e-post: info@corem.se
  • Via telefon: 08-503 853 33

Dokument

Kallelse till Årsstämma

Fullmaktsformulär

Förslag till dagordning

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelseledamöter

Information föreslagna ledamöter

Punkt 9- Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning och avstämningsdagar

Styrelsens motiverade yttrande enl ABL 18 kap. 4§ avseende förslag till beslut om vinstutdelning

Punkt 14- Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Revisors yttrande enligt ABL 8 kap. 54§ om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Punkt – 15 Valberedningens förslag till valberedningens sammansättning

Punkt 16- Förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Punkt 17- Styrelsens förslag till bemyndigade om nyemission

Punkt 18- Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att förvärva bolagets egna aktier

Styrelsens motiverade yttrande enl ABL 19 kap. 22§ avseende styrelsens förslag till förvärv av egna aktier

Bilaga 1- Bolagsordning

Revisionsberättelse

Protokoll årsstämma 2015