Aktiekapitalets utveckling

Till och med 30 juni 2024.

Tidpunkt Transaktion Förändring i
antal
stamaktier A
Förändring i
antal
stamaktier B
Förändring i
antal
stamaktier D
Förändring i
antal
preferensaktier
Totalt antal
aktier
Kvotvärde,
kr
Totalt
aktiekapital, kr
2007 Vid årets början 435 144 653 435 144 653 0,03 13 054 340
2007 Nedsättning av aktiekapital 435 144 653 0,00 652 717
2007 Apport-, kvittnings- och nyemissioner 1 294 442 103 1 729 586 756 0,15 194 819 032
2007 Sammanläggningar -1 703 610 885 25 975 871 7,50 194 819 032
2008 Apportemission 1 630 435 27 606 306 7,50 207 047 295
2009 Apport- och nyemission 3 492 614 31 098 920 7,50 233 241 900
2010 Fond-, apport- och nyemissioner 6 849 373 3 193 208 41 141 501 7,50 308 561 258
2011 Aktiesplit 2:1 37 948 293 3 193 208 82 283 002 3,75 308 561 258
2013 Apport- och nyemission 224 903 82 507 905 3,75 309 404 644
2016 Apport- och nyemission 588 681 83 096 586 3,75 311 612 197
2017 Minskning aktiekapital och indragning av aktier -7 580 431 75 516 155 3,75 283 185 581
2017 Fondemission 75 516 155 4,15 313 392 043
2017 Riktad nyemission 5 75 516 160 4,15 313 392 064
2017 Minskning aktiekapital 75 516 160 1,00 75 516 160
2017 Fondemission, B-aktie 683 161 600 758 677 760 1,00 758 677 760
2018 Omvänd split 1:2 -34 158 080 -341 580 800 -3 600 000 379 338 880 2,00 758 677 760
2018 Omvandling A – B, 2018 -519 078 519 078 379 338 880 2,00 758 677 760
2019 Omvandling A – B, 2019 -635 959 635 959 379 338 880 2,00 758 677 760
2020 Omvandling A – B, 2020 -492 819 492 819 379 338 880 2,00 758 677 760
2021 Apport- och nyemissioner 62 193 109 679 390 188 5 618 698 10 535 930 1 137 076 805 2,00 2 274 153 610
2021 Kvittnings- och nyemission 1 927 111 -1 720 635 1 137 283 281 2,00 2 274 566 562
2021 Omvandling A – B, 2021 -860 724 860 724 1 137 283 281 2,00 2 274 566 562
2022 Omvandling A – B, mars 2022 -111 812 111 812 1 137 283 281 2,00 2 274 566 562
Per 2024-06-30 93 730 797 1 023 591 380 7 545 809 12 415 295 1 137 283 281 2,00 2 274 566 562