Omvandling av aktier

Sedan 2017 finns ett omvandlingsförbehåll avseende frivillig omvandling av Corems stamaktier av serie A till stamaktier av serie B.

Under februari och augusti månad varje år har ägare till stamaktier av serie A rätt att hos styrelsen begära att aktien omvandlas till stamaktie av serie B. Omvandlingen är verkställd när registrering skett i aktiebolagsregistret och stamaktierna av serie B antecknats i avstämningsregistret.

Mer information finns att läsa på anmälningssedeln som finns tillgänglig för utskrift här.

För de aktieägare som önskar omvandla sina aktier skickas anmälningssedeln in till:

Corem Property Group AB
c/o Swedbank AB
Emissioner C85
105 34 STOCKHOLM