Årsstämma 2024

Årsstämma i Corem Property Group AB (publ) den 23 april 2024

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2024, kl. 10.00, Kista Gate, Torshamnsgatan 48, Kista. Inregistrering inleds kl. 09.00.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud.

Anmälan m.m.

Anmälan till stämman sker här: https://anmalan.vpc.se/Euroclearproxy

Poströstning till stämman sker här: https://anmalan.vpc.se/Euroclearproxy

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per måndagen den 15 april 2024;
  • dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen den 17 april 2024.

Anmälan kan göras via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/, via post till adress Corem Property Group AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 91 33. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden vid årsstämman.

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakt utfärdats av en juridisk person ska även ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. För att underlätta inregistreringen till årsstämman bör fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före årsstämman insändas till bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per måndagen den 15 april 2024;
  • dels anmäla sitt deltagande i stämman genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 17 april 2024.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt nedan. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Corem Property Group AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt och undertecknat formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 17 april 2024. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Corems webbplats, www.corem.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken Deltagande i stämmolokalen ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per måndagen den 15 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast onsdagen den 17 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Handlingar till stämman

Publiceras senast 3 veckor före stämman