Årsstämma 2024

Årsstämma 2024

Vid årsstämman i Corem Property Group AB den 23 april 2024 fattades bland annat följande beslut:

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2023 ska ske med 0,10 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B, 20,00 kronor per stamaktie av serie D och 20,00 kronor per preferensaktie.

Avstämningsdagar för utdelning för stam- respektive preferensaktier ska vara;

  • fredagen den 28 juni 2024 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 3 juli 2024,
  • måndagen den 30 september 2024 med beräknad utbetalningsdag torsdagen den 3 oktober 2024,
  • måndagen den 30 december 2024, eftersom den 31 december inte är en bankdag som är tekniskt möjlig att utgöra avstämningsdag, med beräknad utbetalningsdag tisdagen den 7 januari 2025, och
  • måndagen den 31 mars 2025 med beräknad utbetalningsdag torsdagen den 3 april 2025.

Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie A respektive serie B om totalt 0,10 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar enligt följande; 0,02 kronor med avstämningsdag den 28 juni 2024, 0,02 kronor med avstämningsdag den 30 september 2024, 0,03 kronor med avstämningsdag den 31 december 2024 och 0,03 kronor med avstämningsdag den 31 mars 2025. Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie D respektive preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor med avstämningsdagar enligt ovan.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter oförändrat ska vara sju. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Patrik Essehorn, Rutger Arnhult, Katarina Klingspor, Fredrik Rapp, Christian Roos, Christina Tillman och Magnus Uggla för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Patrik Essehorn valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som ny revisor i bolaget med auktoriserade revisorn Mattias Johansson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare beslutade stämman att styrelsens arvoden ska uppgå till 575 000 kronor (560 000 kronor) för styrelseordföranden och 315 000 kronor (305 000 kronor) vardera för övriga ledamöter. Styrelseledamot som är anställd i bolaget ska inte uppbära styrelsearvode.

Stämman beslutade att inget ytterligare arvode ska utgå till styrelseledamot som utför utskottsarbete. Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett tillägg i sista stycket i punkt 5.2 i bolagets bolagsordning.

Tidigare lydelse Beslutad lydelse
Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A, serie B respektive serie D ska göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars. Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A, serie B respektive serie D ska göras i fyra (4) i görligaste mån lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

 

Bakgrunden till justeringen är att det har visat sig inte vara tekniskt möjligt att utbetala utdelningsbelopp om annat än hela ören.

Handlingar till stämman