Hållbarhet i siffror

Transparens för minskad klimatpåverkan.

Hållbarhet i siffror

Corems hållbarhetsmål är integrerade med övriga affärs- och verksamhetsmål vilket innebär att de utgör del i det årliga arbetet med affärsplanering, riskanalys och strategi. Corems styrelse fastställer övergripande policyer, strategier och långsiktiga mål medan ledningsgruppen beslutar om och ansvarar för de årliga, operativa målen liksom för att de genomförs och följs upp.

Rapportering utifrån Corems fokusområden och mål är ett viktigt led i verksamhetens strategiska och operativa hållbarhetsarbete samtidigt som rapporteringen avser möta intressenternas informationsbehov och ge en transparent bild av bolagets ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete samt resultat.