Hållbarhet i siffror

Transparent rapportering för hållbar utveckling.

Hållbarhet i siffror

Ökade krav på hållbarhetsrapportering av hög kvalitet lägger grunden för förbättrad transparens och jämförbarhet inom hållbarhetsområdet. Det gör klimatomställning och socialt ansvarstagande till alltmer affärskritiska inslag inom verksamheten,  vilket i sin tur höjer den allmänna kunskapsnivån och skapar incitament för hållbar utveckling. Corem ser positivt på de nya kraven och omfamnar utvecklingen som gynnar både branschen och samhället i stort.

Corem samlar årligen all hållbarhetsrelaterad data som sammanställs i Corems års- och hållbarhetsredovisning. På denna sida presenteras ett urval av Corems nyckeltal samt klimatbokslut och GRI-index med sidhänvisningar till års- och hållbarhetsredovisningen. För att ta del av hållbarhetsrapporteringen i sin helhet ladda ned Corems års- och hållbarhetsredovising här:

Finansiella rapporter

GRI-index

Corem redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Hållbarhetsredovisningen tredjepartsgranskas av Ernst and Young AB. Hållbarhetsredovisning riktar sig i första hand till Corems intressentgrupper; hyresgäster, medarbetare, aktieägare, analytiker, kreditgivare, leverantörer och samhällsaktörer.

Avsikten är att hållbarhetsredovisningen, tillsammans med Corems årsredovisning och webbplats, ska möta intressenternas informationsbehov och ge en transparent bild av bolagets ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete samt resultat. Innehållet i hållbarhetsredovisningen utgår ifrån en löpande dialog med de viktigaste intressentgrupperna och en väsentlighetsanalys som uppdateras årligen med utgångspunkt i Corems mest väsentliga aspekter givet verksamheten och dess påverkan på ekonomi, miljö och socialt.

 

GRI-index 2022

Hållbarhetsnoter och sidhänvisningar till Corems års- och hållbarhetsredovisning.

Allmänna standardupplysningar

God affärspartner och långsiktig värdeutveckling

Miljöansvar

Socialt ansvar

Klimatbokslut

Corem sammanställer årligen ett klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocol scope 1, 2 och 3. Även om en stor del data i scope 3 baseras på schabloner och därmed inte ger en helt rättvisande bild, är en transparent och fullständig rapportering ett viktigt steg för att förstå och agera på den klimatpåverkan som verksamheten ger upphov till. Klimatbokslutet lägger grunden för vårt klimatarbete som både innebär framtagandet av bättre data och målstyrning inom verksamheten.

För fullständig klimatrapportering se Corems års- och hållbarhetsredovisning.

 

Klimatbokslut 2022

Se även