Årsstämma 2022

Årsstämma 2022

Vid årsstämman i Corem Property Group AB den 27 april 2022 fattades bland annat följande beslut.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 ska ske med 0,40 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per stamaktie av serie D samt preferensaktie.

Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie A respektive B om totalt 0,40 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 0,10 kronor, och utdelningsbeloppet per stamaktie av serie D samt preferensaktier om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor enligt nedan:

Avstämningsdagar för stam- respektive preferensaktier ska vara:

  • 30 juni 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2022,
  • 30 september 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2022,
  • 30 december 2022 med beräknad utbetalningsdag den 4 januari 2023, och
  • 31 mars 2023 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2023.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska utökas från fem till sex ledamöter.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande styrelseledamöterna Patrik Essehorn, Christina Tillman, Fredrik Rapp, Katarina Klingspor och Magnus Uggla samt nyval av Christian Roos. Patrik Essehorn valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att antalet revisorer fortsatt ska vara en.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med auktoriserade revisorn Katrine Söderberg som huvudansvarig revisor.

Vidare beslutade stämman att styrelsens arvoden ska uppgå till 550 000 kronor för styrelseordföranden och 300 000 kronor vardera för övriga ledamöter.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, vilket bland annat innebär att valberedningen ska utökas med en ledamot till att bestå av fem (5) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra (4) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. För det fall någon av de fyra största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

Förslag avseende utbyteserbjudande

Styrelsen lämnade i kallelsen till årsstämman ett förslag till beslut om att genomföra ett inlösenerbjudande, i vilket bolagets preferensaktieägare ska erbjudas att lösa in preferensaktier i utbyte mot nyemitterade stamaktier av serie D.

Genom pressmeddelande den 26 april 2022 föreslog styrelsen att stämman inte röstar i enlighet med tidigare lämnat förslag avseende utbyteserbjudandet.

Stämman beslutade, i enlighet med det förslag styrelsen lämnade den 26 april, att inte genomföra tidigare lämnat förslag avseende utbyteserbjudande.

Bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändringar av bolagsordningen.

Handlingar till stämman