Utdelning

Utdelningen till ägare av stamaktier av serie A och B ska långsiktigt uppgå till minst 35 procent av förvaltningsresultatet efter avdrag för utdelning hänförlig till stamaktier av serie D och preferensaktier.

Utdelning avseende räkenskapsåret 2023

På årsstämman den 23 april 2024 beslutades en utdelning om 0,10 kronor (0,40) per stamaktie av serie A och B, samt 20,00 kronor (20,00) per stamaktie av serie D och preferensaktie.

Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie A respektive serie B om totalt 0,10 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar enligt följande; 0,02 kronor med avstämningsdag den 28 juni 2024, 0,02 kronor med avstämningsdag den 30 september 2024, 0,03 kronor med avstämningsdag den 30 december 2024 och 0,03 kronor med avstämningsdag den 31 mars 2025.

Se datum i kalendern.