Utdelning

Utdelningen till ägare av stamaktier av serie A och B ska långsiktigt uppgå till minst 35 procent av förvaltningsresultatet efter avdrag för utdelning hänförlig till stamaktier av serie D och preferensaktier.

Utdelning avseende räkenskapsåret 2022

På årsstämman den 28 april 2023 beslutades en utdelning om 0,40 kronor (0,40) per stamaktie av serie A och B, samt 20,00 kronor (20,00) per stamaktie av serie D och preferensaktie.

Utdelningen avseende stamaktie av serie A och B utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0,10 kronor medan utdelningen avseende stamaktie av serie D och preferensaktie utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 5,00 kronor. Avstämningsdagar för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier är sista bankdagen i respektive kalenderkvartal med förväntad utbetalning tre bankdagar därefter.

Se datum i kalendern.