Revisorer

Vid årsstämman 2021 valdes revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor, för tiden fram till slutet av den årsstämma som hålls 2022. Som huvudansvarig revisor har Katrine Söderberg utsetts.

Katrine Söderberg
Auktoriserad Revisor