Revisorer

Vid årsstämman 2023 valdes revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor, för tiden fram till slutet av den årsstämma som hålls 2024. Som huvudansvarig revisor har Katrine Söderberg utsetts.

Katrine Söderberg
Auktoriserad Revisor