Energi

För Corem är energifrågan central.

En än mer energieffektiv verksamhet till 2030

En stor del av ett fastighetsbolags klimatpåverkan kommer från den energi som används i byggnaderna. Det innebär att vårt omställningsarbete omfattar både att effektivisera energianvändningen och att uteslutande använda förnybar eller fossilfri energi.

Corems långsiktiga energimål är att minska energianvändningen med minst 30 procent från 2020 till 2030, då har vi redan minskat energianvändningen med 40 procent mellan åren 2014-2020. För att nå ett så utmanande mål krävs både investeringar i ny teknik och ett systematiskt arbete med att effektivisera energianvändningen som i sin tur kräver resurser och kompetens. Våra medarbetares kunskap och engagemang är en avgörande kraft i arbetet med energieffektivisering. Corems modell med lokal driftpersonal och nationell teknikorganisation ger de förutsättningar vi behöver för att nå våra mål.

Energi

AI för minskad energiförbrukning.

Corem har över tio fastigheter med AI-teknik från proptechbolaget Myrspoven. Tekniken både optimerar effektuttaget och samlar in data. Datainsamlingen fungerar som ett par extra ögon i fastigheterna och hjälper oss i vårt systematiska arbete med att kontinuerligt minska energianvändningen.

Corems energiarbete i siffror

100

Andel förnybar el

%

10

10+ fastigheter med AI-teknik

1 246

Solelsproduktion 2021

MWh

En fossilfri verksamhet till 2030

Corems andra energimål är att all energi som används i Corems verksamhet ska vara fossilfri senast 2030. Det innefattar byggnadsenergi och hyresgästel såväl som drivmedel och annan energi som används i både förvaltnings- och projektverksamheten.

Den energi vi köper är därför en avgörande del i vårt omställningsarbete. All el som Corem köper in är förnybar och kommer från solel, vind- eller vattenkraft sen många år tillbaka. Vår ambition att ställa om innebär också att bidra med att producera förnybar energi. Det gör vi genom att använda våra tak till solcellsanläggningar.

 

Grönt hyresavtal

Tillsammans för en hållbar framtid.

Ett grönt hyresavtal innebär att du som hyresgäst hos Corem är med och bidrar till minskad klimatpåverkan och ett grönare näringsliv.

Läs mer
Kista-gate-solceller

Egenproduktion av solel

Vi använder våra tak till solcellsanläggningar.

Corems verksamhet ska vara helt fossilfri senast 2030.  Ambitionen att bidra till klimatomställningen innebär också att vi producerar egen solel genom att installera solceller på många av våra tak. Idag har Corem 24 solcellsanläggningar. Under 2021 producerades 1246 MWh.

elbilio1

Elbilpool och laddplatser

Hållbara tjänster för våra kunder.

Corem ska erbjuda innovativa och hållbara tjänster. Vår investering i bildelningstjänsten Elbilio skapar förutsättningar för hållbart resande tillsammans med över 350 laddplatser.

Läs mer

Förnybar energi

100% el från sol-, vind- och vattenkraft.

All el som Corem använder är förnybar och kommer från solel, vind- eller vattenkraft sen många år tillbaka. Målet är att all energi (el, värme, kyla) som används i Corems byggnader ska vara förnybar eller klimatkompenserad senast 2022. Under 2021 ökade andelen till 92 procent.

Ta del av Corems energispartips

Corem arbetar löpande för att underlätta för våra hyresgäster att minska sin klimatpåverkan. I samband med vinterns energisituation lägger vi lite extra fokus på just energi. Därför vill vi slå ett slag för vår guide ”Corem tipsar! – Energi och inomhusklimat”. I guiden finner ni tips för hur ni kan minska er energianvändning och få ett behagligt inomhusklimat.

Ladda ner vår guide och ta del av våra tips!

Ladda ned

Kundsamarbete

Veddesta 2:79

Under slutet av 2021 kammade Corem hem utmärkelsen Årets Logistiketablering som delades ut till ett nytänkande, innovativt och hållbart etableringsprojekt inom logistik av tidningen Intelligent Logistik. Priset tilldelades Corem tillsammans med hyresgästen MTAB. Det nästan 17 000 kvm stora trevåningslagret ligger i Veddesta, Stockholm, och är Sveriges första flervåningslager med separata våningsplan. Denna typ av hus är markbesparande och yteffektiva. Liknande lager kommer troligtvis att bli mer vanliga i framtiden, speciellt i citynära logistikområden där markpriserna är höga. Lagret byggdes för hyresgästen MTAB, modernt och väl genomtänkt i allt från lagerutformning och läge till transportflöden och personal. Corem och MTAB har haft ett nära samarbete under hela processens gång, från planering och genomförande till inflyttning. Corem bygger långsiktiga relationer där även förvaltningen och samarbetet ska fortsätta många år framöver. Närhet och tätt samarbete med hyresgästen är viktigt för Corem.

Byggnaden är Corems första självförsörjande byggnad med avseende på värme och kyla. Vintertid värms den upp genom bergvärme och sommartid kyls den via frikyla från samma bergklimatanläggning. Ena fasaden är klädd med solceller och man planerar att miljöcertifiera bygganden. Veddesta 2:79 är helt fossilfri avseende fastighetsdrift och energianvändning. Även hisstillverkaren Aricto Lift huserar i fastigheten. Anpassningar och förbättringar av inomhusmiljön har gjorts tillsammans med hyresgästen. Aritco inredde sina lokaler i stor utsträckning genom återbruk. Hållbarhet, energieffektivitet och miljö går som en rödtråd genom hela kedjan.


Energi

Vi minskar utsläpp och driftkostnader.

Med förnybar energi, egenproduktion av solel och ambitiösa energimål minskar Corem sin egen och hyresgästers klimatpåverkan.

Läs mer

Byggnation och certifiering

Vi skapar klimatsmarta kontor.

Genom miljösmart hantering av materialflöden, certifiering och lokala återbrukslösningar bidrar Corem till minskad resursanvändning.

Läs mer

Klimatpåverkan

Vi redovisar alla våra utsläppskategorier.

Transparent och fullständig rapportering av verksamhetens utsläpp ökar kunskapen om Corems klimatpåverkan och hur vi kan arbeta för att minska den.

Läs mer