Valberedning

Corem Property Group AB’s årsstämma 2020 beslutade att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant vardera för de tre största ägarna i bolaget per den 31 augusti 2020. I det fall tillfrågad aktieägare ej önskar utse ledamot till valberedningen ska den nästföljande största aktieägaren tillfrågas.

Valberedning inför årsstämma 2021

Corems styrelseordförande Patrik Essehorn har under oktober 2020 kontaktat de största aktieägarna per den 31 augusti 2020 och en valberedning har utsetts. Valberedningen i Corem Property Group AB (publ) inför Årsstämma 2021 består av Mia Arnhult (representant för Rutger Arnhult via bolag), Lars Höckenström (representant för Gårdarike AB), Sofia Aulin (representant för Länsförsäkringar Fonder) samt Patrik Essehorn (styrelsens ordförande). Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

Valberedningens uppgifter

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • Stämmoordförande
  • Styrelseordförande
  • Styrelseledamöter med motivering samt antal ledamöter
  • Arvode till styrelsens ledamöter respektive ordförande
  • Ersättning för utskottsarbete
  • Ta del av revisionsutskottets rekommendation kring val av revisor och arvodering av denne, samt därefter lämna förslag till årsstämman om revisorsval och arvodering.
  • Principer för valberedningens sammansättning inför årsstämma 2022

Aktieägare inbjuds att inkomma med förslag och synpunkter till valberedningens ledamöter via e-post valberedning@corem.se alternativt till postadress: Corem Property Group AB, ”Valberedning”, Box 56085, 102 17 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats.