Nomination Committee

The Chairman of the Board has contacted the, as of August 31, 2021, the three largest owners in the company and a nomination committee has been appointed. Prior to the 2022 Annual General Meeting, the Nomination Committee consists of Mia Arnhult (representative of Rutger Arnhult via companies), Lars Höckenström (representative of Gårdarike AB), Johannes Wingborg (representative of Länsförsäkringar Fondförvaltning) and Patrik Essehorn (Chairman of the Board).

Valberedningens uppgifter

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • Stämmoordförande
  • Styrelseordförande
  • Styrelseledamöter med motivering samt antal ledamöter
  • Arvode till styrelsens ledamöter respektive ordförande
  • Ersättning för utskottsarbete
  • Ta del av revisionsutskottets rekommendation kring val av revisor och arvodering av denne, samt därefter lämna förslag till årsstämman om revisorsval och arvodering.
  • Principer för valberedningens sammansättning

Aktieägare inbjuds att inkomma med förslag och synpunkter till valberedningens ledamöter via e-post info@corem.se alternativt till postadress: Corem Property Group AB, ”Valberedning”, Box 56085, 102 17 Stockholm.

Valberedningens förslag publiceras i kallelse till årsstämma och på bolagets webbplats.