Scope bekräftar Corems kreditbetyg BBB-, med reviderade utsikter

2023-06-19

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) har idag erhållit en uppdaterad kreditbedömning från Scope Ratings GmbH (”Scope”). Uppdateringen bekräftar kreditbetyget BBB-, med en revidering av utsikterna från tidigare stabila utsikter till negativa utsikter.

I den uppdaterade kreditbedömningen framhåller Scope bolagets väl avvägda åtgärder för att minska belåning och stärka balansräkningen genom avyttringar och skuldamortering. Som grund för de reviderade utsikterna hänvisar Scope till den rådande makroekonomiska miljöns förväntade inverkan på bolagets räntetäckningsgrad. Corem avser att fortsatt vara aktiva på transaktionsmarknaden i syfte att möjliggöra minskad skuldsättning och skapa förutsättningar för långsiktigt uthållig finansiering.

”Corem har varit proaktivt under det senaste året i syfte att mildra effekterna från nuvarande marknadsförhållanden genom flera framgångsrika avyttringar samtidigt som bolaget upprätthållit en stadig kärnaffär. Det bekräftas av Scopes uppdaterade bedömning. Samtidigt kommer vi att fortsätta prioritera insatser för att säkerställa att vi även framöver kan navigera genom utmanande marknadsförhållanden”, säger Rutger Arnhult, VD för Corem.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.