Rättelse: Pressmeddelande 2018-10-23 kl 08:00 avseende Delårsrapport JANUARI – SEPTEMBER 2018

2018-10-23

I pressreleasen för Delårsrapport JANUARI – SEPTEMBER 2018 som släpptes 2018-10-23 kl 08:00 var siffran för delårsperiodens förvaltningsresultat felaktig i sammanfattningen. Samma siffra längre ned i pressmeddelandet är korrekt samt siffran i delårsrapporten är korrekt.

Rättelse: Förvaltningsresultatet uppgick till 280 mkr (285).

Korrekt pressmeddelande följer nedan.

PRESSRELEASE 2018-10-23

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018

Fortsatt stark efterfrågan på vår typ av lokaler, med både lyckade uthyrningar och flera pågående och färdigställda förädlingsprojekt. Intäkterna för niomånadersperioden 2018 uppgick till 704 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 90 procent. Vår finansiella ställning är fortsatt stabil med räntetäckningsgrad på 2,9 ggr och en justerad soliditet på 38 procent. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgår till 12,34 kr per aktie och har sedan årsskiftet ökat med 14 procent och på 12 månader med 26 procent”, kommenterar Eva Landén, VD

DELÅRSPERIODEN (JANUARI – SEPTEMBER 2018)

  •  Intäkterna ökade till 704 mkr (677).
  •  Driftsöverskott för perioden ökade till 543 mkr (535).
  •  Förvaltningsresultatet uppgick till 280 mkr (285).
  •  Värdeförändringar fastigheter uppgick till 290 mkr (147) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 42 mkr (63).
  •  Resultat efter skatt uppgick till 744 mkr (638), motsvarande 1,89 kr per stamaktie (1,56).
  •  Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 12 532 mkr (11 539).
  •  Under perioden har nio fastigheter förvärvats i Göteborg, Jönköping och Malmö till ett fastighetsvärde om 494 mkr. Investeringar om 262 mkr har gjorts i ny-, till- och ombyggnationer.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  •  Förvärv av sammanlagt nio fastigheter i Jordbro utanför Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 385 mkr. Fastigheterna utgörs till merparten av lager och har en total uthyrbar area om cirka 33 000 kvm. Totalt årligt hyresvärde är cirka 33,5 mkr och initial uthyrningsgrad 92 procent. Fastigheterna tillträddes per 1 oktober.  
  •  Förvärv av en fastighet i Veddesta i Järfälla utanför Stockholm till ett under­liggande fastighetsvärde om 325 mkr. Fastigheten har en uthyrbar area om drygt 19 100 kvm, med blandad användning för kontor, produktion och lager. Hyresvärde är cirka 29 mkr och initial uthyrningsgrad 91 procent. Tillträde sker 15 november.

VD’S KOMMENTAR

NYA HANDELSMÖNSTER GER EN STARK EFTERFRÅGAN PÅ LOGISTIKFASTIGHETER

Fortsatt stark efterfrågan på vår typ av lokaler, med både lyckade uthyrningar och flera pågående och färdigställda förädlingsprojekt.

I vår satsning Pro Stop lager och handel för yrkeshandeln har vår första hyresgäst Hornbach flyttat in i Pro Stop Borås. Nya handelsmönster gör att yrkeshandlarna har insett att det är bra att etablera sig i lätt till-gängliga områden, tillsammans med aktörer som erbjuder komplement till det egna utbudet. I november kommer Bevego, vår andra hyresgäst i Pro Stop Borås, öppna portarna.

En större hyresgästanpassning om 16 000 kvm i Veddesta, Stockholm är färdigställd och vi har välkomnat Aritco som ny hyresgäst.

Vi har under årets första nio månader byggt på vårt fastighetsbestånd med fastigheter som kompletterar befintligt bestånd. Exempel på det är förvärv av två fastigheter i Göteborg med en uthyrningsbar area om cirka 8 000 kvm som kompletterar befintliga kluster.

I början av oktober klev vi också in på en ny delmarknad i Stockholm genom förvärv av nio fastigheter i Jordbro om totalt cirka 33 000 kvm. Jordbro är ett område som är väl etablerat för lager och logistik, ett läge som blir ännu bättre när Norviks hamn nu snart blir en realitet.

Vi växer också vidare i Veddesta genom förvärv av drygt 19 100 kvm, tillträde sker i november. Vi skapar därmed en fantastisk förvaltningsenhet närmare 90 000 kvm i Veddesta.

Corems finansiella ställning är fortsatt stabil med räntetäckningsgrad på 2,9 ggr och en justerad soliditet på 38 procent. Vårt EPRA NAV, substansvärde per aktie, uppgår till 12,34 kr och har på 12 månader ökat med   26 procent och sedan årsskiftet med 14 procent.

För perioden januari – september ökar intäkterna till 704 mkr och till 927 mkr för de senaste 12 månaderna. Under samma period uppgick förvaltningsresultatet till 280 mkr och överskottsgraden till 77 procent.

Trenden med en stor och stadigt växande efterfrågan på logistikfastigheter i citynära lägen är tydlig. Lägen som gör det praktiskt möjligt för våra kunder att driva och utveckla sin affär oavsett om de arbetar mot företag eller privatpersoner, säljer varor/installationstjänster till hantverkare som snabbt ska kunna nå sina egna kunder runt om i staden, eller driver en e-handel med leverans till privatpersoner.

En framgångsfaktor är god kännedom om marknaden och om nya handelsmönster. Vårt kunnande och engagemang gör att vi kan leverera smarta lösningar till våra kunder.

Vi fortsätter bygga volym i de starka storstadsregionerna. Årets förvärv, avslutade och pågående projekt om närmare 160 000 kvm skapar potential för en fortsatt positiv resultatutveckling.

Stockholm 23 oktober 2018
Eva Landén, VD

KALENDARIUM 

Bokslutskommuniké 2018 19 februari 2019
Årsredovisning 2018 mars 2019
Delårsrapport januari – mars 2019 3 maj 2019
Årsstämma 2019 3 maj 2019

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl. 10.20.