OBLIGATIONSINNEHAVARNA I ESTANCIA LOGISTIKS OBLIGATIONSLÅN OM 200 MKR HAR RÖSTAT FÖR ÄNDRING AV VILLKOREN SÅ ATT COREM BLIR EMITTENT

2016-04-13

Som tidigare meddelats har Corem Property Group AB (publ) avtalat om förvärv av Estancia Logistik AB (publ). Estancia Logistik har under 2014 emitterat en säkerställd obligation om 200 mkr, med ISIN SE0006593992, som löper till den 29 maj 2019. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm. Som en del i Corems finansiering, och som ett villkor för genomförandet av förvärvet, ska Corem ta över ansvaret för Estancia Logistiks obligationslån.

Obligationsinnehavarna har, genom ett skriftligt förfarande, godkänt en ändring av obligationsvillkoren som bl.a. innebär att Corem blir emittent istället för Estancia Logistik, att obligationen inte längre är säkerställd, att likviden ska användas till refinansiering av utestående obligationslån och för allmänna verksamhetsändamål, att den årliga räntan sänks till STIBOR 3M + 5 procent och att ramen för obligationen ökas till 750 mkr. Löptiden förblir oförändrad. De justerade villkoren träder i kraft samtidigt som Corem tillträder aktierna i Estancia Logistik. Tillträdet är planerat till den 1 juni 2016 men kan inträffa tidigare. I sådant fall kommer meddelande att lämnas senast en vecka före den tidigarelagda tillträdesdagen.

De obligationsinnehavare som per tillträdesdagen är registrerade på vp-konto hos Euroclear erhåller en upfront fee om sex procent av nominellt belopp på sina obligationer som betalas ut fem arbetsdagar efter tillträdesdagen. Upplupen ränta per tillträdesdagen kommer också att betalas till obligationsinnehavarna.

MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt Corem. Nordic Fixed Income AB, som ingår i Arctic-gruppen, har varit finansiell rådgivare åt Corem vad avser ändring av obligationsvillkoren.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2016 kl. 08.00.