Nytt antal aktier och röster i Corem

2021-09-30

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum.

Begäran om omvandling avseende 860 517 stamaktier av serie A inkom till bolaget under augusti månad 2021. Dessa har under september omvandlats till stamaktier av serie B, vilket resulterat i att det totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har förändrats.

Per dagens datum uppgår därmed det totala antalet aktier i Corem till 93 842 609 stamaktier av serie A, 1 023 479 568 stamaktier av serie B, 7 545 809 stamaktier av serie D samt 12 415 295 preferensaktier.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan stamaktier av serie B, stamaktier av serie D och preferensaktier berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 198 186 676,2.

Per dagens datum innehar Corem 2 913 825 återköpta stamaktier av serie A samt 29 630 550 återköpta stamaktier av serie B.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Eva Landén, VD, Telefon: 08-503 853 33, Email: eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, Telefon: 076-777 38 00, Email: lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 08:00 CEST.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.