Nytt antal aktier och röster i Corem

2021-08-31

Till följd av Corem Property Group AB (publ):s (”Corem”) offentliga uppköpserbjudande till Klövern AB (publ):s aktieägare har det totala antalet aktier och röster i Corem förändrats. Under augusti har nyemission gjorts av 2 092 531 stamaktier av serie A, 29 311 525 stamaktier av serie B, 367 847 stamaktier av serie D samt 528 991 preferensaktier.

Per dagens datum uppgår därmed det totala antalet aktier i Corem till 94 703 126 stamaktier av serie A, 1 022 619 051 stamaktier av serie B, 7 545 809 stamaktier av serie D samt 12 415 295 preferensaktier.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan stamaktier av serie B, stamaktier av serie D och preferensaktier berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 198 961 141,5.

Per dagens datum innehar Corem 2 913 825 återköpta stamaktier av serie A samt 29 630 550 återköpta stamaktier av serie B.

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 08:00 CEST.