Nytt antal aktier och röster i Corem

2021-06-30

Till följd av Corem Property Group AB (publ):s (”Corem”) pågående offentliga uppköpserbjudande till Klövern AB (publ):s aktieägare och utbyteserbjudande till Corems preferensaktieägare, har det totala antalet aktier och röster i Corem förändrats. Under juni har nyemission gjorts av 60 100 578 stamaktier av serie A, 650 078 663 stamaktier av serie B och 7 177 962 stamaktier av serie D, samtidigt som 10 006 939 preferensaktier nyemitterats och 1 720 635 preferensaktier lösts in.

Per dagens datum uppgår därmed det totala antalet aktier i Corem till 92 610 595 stamaktier av serie A, 993 307 526 stamaktier av serie B, 7 177 962 stamaktier av serie D samt 11 886 304 preferensaktier.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan stamaktier av serie B, stamaktier av serie D och preferensaktier berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 193 847 774,2.

Per dagens datum innehar Corem 2 913 825 återköpta stamaktier av serie A samt 29 630 550 återköpta stamaktier av serie B.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Eva Landén, VD
Telefon: 08-503 853 33

E-post: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440, Säte Stockholm

www.corem.se

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 08:00 CET.