Nytt antal aktier och röster i Corem

2021-03-31

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum.

Begäran om omvandling avseende 207 stamaktier av serie A inkom till bolaget under februari månad 2021. Dessa har under mars omvandlats till stamaktier av serie B, vilket resulterat i att det totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har förändrats.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i Corem till 379 338 880 fördelat på 32 510 017 stamaktier av serie A, 343 228 863 stamaktier av serie B samt 3 600 000 preferensaktier.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie av serie B och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 67 192 903,3.

Per dagens datum innehar Corem 2 913 825 återköpta stamaktier av serie A och 29 630 550 återköpta stamaktier av serie B.