NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

2020-03-31

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum.

Begäran om omvandling avseende 492 447 stamaktier av serie A inkom till bolaget under februari månad 2020. Dessa har under mars omvandlats till stamaktier av serie B, vilket resulterat i att det totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har förändrats.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i Corem till 379 338 880, fördelat på 32 510 596 stamaktier av serie A, 343 228 284 stamaktier av serie B samt 3 600 000 preferensaktier.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie av serie B och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 67 193 424,4.

Per dagens datum innehar Corem 2 913 825 återköpta stamaktier av serie A och 29 630 550 återköpta stamaktier av serie B.

 

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 08.00 CET.