NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

2018-09-28

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum.

Begäran om omvandling avseende 36 009 stamaktier av serie A inkom till bolaget under augusti månad 2018. Dessa har under september omvandlats till stamaktier av serie B, vilket resulterat i att det totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har förändrats.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i Corem till 379 338 880, fördelat på 33 639 002 stamaktier av serie A, 342 099 878 stamaktier av serie B samt 3 600 000 preferensaktier.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie av serie B och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 68 208 989,8.

Per dagens datum innehar Corem 2 913 825 återköpta stamaktier av serie A och 8 555 550 återköpta stamaktier av serie B.

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2018 kl. 08.00 CET.

Attachments