NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

2018-03-29

I samband med införandet av stamaktie av serie B infördes ett omvandlingsförbehåll i bolagsordningen avseende frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B.

Under februari och augusti månad varje år, med början i februari 2018, har ägare till stamaktier av serie A rätt att hos styrelsen begära att aktien omvandlas till stamaktie av serie B. Under februari 2018 har begäran om omvandling gjorts för 483 069 stamaktier av serie A. Dessa har under mars omvandlats till stamaktier av serie B, vilket resulterat i att det totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har förändrats.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i Corem till 379 338 880, fördelat på 33 675 011 stamaktier av serie A, 342 063 869 stamaktier av serie B samt 3 600 000 preferensaktier.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie av serie B och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 68 241 397,9.

Per dagens datum innehar Corem 2 913 825 återköpta stamaktier av serie A och 8 555 550 återköpta stamaktier av serie B.