NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

2018-01-31

Som tidigare offentliggjorts, beslutades vid extra bolagsstämma den 10 november 2017 om samman­läggning av aktier, där två (2) aktier oavsett aktie­slag slås samman till en (1) aktie av samma aktie­slag.

Sammanläggning har skett under januari månad 2018, vilket resulterat i att antal aktier och röster har minskat. Per den 31 januari 2018 uppgår det totala antalet aktier i Corem Property Group AB (publ) till 379 338 880, fördelat på 34 158 080 stamaktier av serie A, 341 580 800 stamaktier av serie B samt 3 600 000 preferens­aktier.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie av serie B och en preferens­aktie berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår efter samman­läggningen till 68 676 160.

Per dagens datum innehar Corem 851 325 återköpta stamaktier av serie A och 8 513 250 återköpta stamaktier av serie B.

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 08.00 CET.