NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

2017-12-29

Som tidigare offentliggjorts beslutades vid extra bolagsstämma den 10 november 2017 om genomförande av fondemission, genom vilken tio (10) stamaktier av serie B erhållits vederlagsfritt för varje befintlig stamaktie av serie A. Fondemission ägde rum under december månad, vilket resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster har ökat.

Per den 29 december 2017 uppgår det totala antalet aktier i Corem Property Group AB (publ) till 758 677 760, fördelat på 68 316 160 stamaktier av serie A, 683 161 600 stamaktier av serie B samt 7 200 000 preferensaktier.

Det totala antalet röster uppgår till 137 352 320. Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie av serie B och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst vardera.

Per dagens datum innehar Corem 1 702 650 återköpta stamaktier av serie A.

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 08.00 CET.

Attachments