NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

2017-11-30

Som tidigare offentliggjorts har Corem genomfört en riktad nyemission av 5 stamaktier, som en första del i processen att införa ett nytt aktieslag, stamaktie av serie B. Emissionen har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster har ökat.

Per den 30 november 2017 uppgår det totala antalet aktier i Corem Property Group AB till 75 516 160, fördelat på 7 200 000 preferensaktier och 68 316 160 stamaktier av serie A. Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst och varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Det totala antalet röster uppgår till 69 036 160. Per dagens datum innehar Corem 1 702 650 återköpta stamaktier av serie A. 

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 08.00. 


Attachments