NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

2017-05-31

Bolagsverket har den 19 maj 2017 registrerat årsstämmans beslut om minskning av Corems aktiekapital med 28 426 616 kronor och 25 öre genom indragning, utan återbetalning till aktieägarna, av 7 580 431 egna återköpta stamaktier. Bolagsverket har samma dag registrerat den fondemission som beslutades av årsstämman genom vilken aktiekapitalet ökas med 30 206 462 kronor varigenom aktiekapitalet återställs och ökas något för att uppnå ett för bolaget önskvärt kvotvärde för aktierna.

Efter indragningen uppgår bolagets innehav av egna aktier till 0 stamaktier och 0 preferensaktier.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per den 31 maj 2017 till 75 516 155, varav 68 316 155 stamaktier och 7 200 000 preferensaktier. Varje stamaktie berättigar till en röst och varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Det totala antalet röster uppgår per den 31 maj 2017 till 69 036 155.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08.00.