NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

2016-06-30

Som tidigare offentliggjorts har Corem genomfört en riktad nyemission av 588 681 preferensaktier, som en del av betalningen för aktierna i Estancia Logistik AB. Emissionen har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster har ökat.

Per den 30 juni 2016 uppgår det totala antalet aktier i Corem Property Group AB till 83 096 586, fördelat på 7 200 000 preferensaktier och 75 896 586 stamaktier. Varje stamaktie berättigar till en röst och varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Det totala antalet röster uppgår till 76 616 586.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 kl. 08.00.

Attachments