Kommentar från styrelsen i Corem Property Group AB (publ) angående budpliktsbud från M2 Asset Management AB (publ)

2020-12-15

Corem Property Group AB:s (publ) (”Corem”) huvudägare M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde idag den 15 december 2020 ett kontant budpliktsbud avseende samtliga aktier i Corem till ett pris om 18,60 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 322 kronor för varje preferensaktie (”Erbjudandet”). Styrelsen i Corem har med anledning av Erbjudandet uppdragit åt de oberoende ledamöterna i styrelsen att formera en oberoende budkommitté för att utvärdera Erbjudandet och att därefter offentliggöra ett uttalande senast två veckor före utgången av acceptfristen, det vill säga omkring den 10 februari 2021.

M2 offentliggjorde den 20 november 2020 att M2 den 18 november 2020 förvärvat ytterligare aktier i Corem varefter M2 med dotterbolag äger 46,4% av aktierna, motsvarande 47,6% av rösterna i Corem. Genom förvärvet av ytterligare aktier i Corem uppstod skyldighet för M2, enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, att senast fyra veckor efter förvärvet offentliggöra ett budpliktsbud alternativt avyttra samtliga de aktier som nyligen förvärvades. Idag, den 15 december 2020, offentliggjorde M2 ett budpliktsbud avseende förvärv av samtliga resterande aktier i Corem till ett pris om 18,60 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 322 kronor för varje preferensaktie. Acceptfristen för Erbjudandet förväntas löpa från och med den 27 januari 2021 till och med den 24 februari 2021. För ytterligare information kring Erbjudandet hänvisas till https://m2assetmanagement.se/.

I syfte att hantera frågor kring Erbjudandet har styrelsen i Corem uppdragit åt de oberoende styrelseledamöterna Katarina Klingspor, Fredrik Rapp och Magnus Uggla att formera en oberoende budkommitté för att handlägga samtliga frågor avseende Erbjudandet. Styrelsens ordförande Patrik Essehorn och styrelseledamöterna Rutger Arnhult och Christina Tillman är beroende i förhållande till M2 och kommer därför inte att delta i handläggningen av eller beslut i frågor relaterade till Erbjudandet.

Den oberoende budkommittén har konstituerat sig med Magnus Uggla som ordförande. Kommittén avser att utvärdera Erbjudandet, inklusive inhämta ett utlåtande om Erbjudandets skälighet ur ett finansiellt perspektiv (en så kallad ”Fairness Opinion”) från BDO Corporate Finance till stöd för sin utvärdering. Den oberoende budkommittén kommer därefter att offentliggöra ett uttalande avseende Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen, det vill säga omkring den 10 februari 2021.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2020 klockan 08.15.