KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

2017-10-11

Corem Property Group AB (publ) ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt. Bolagets styrelse har därför beslutat att kalla till en extra bolagsstämma och föreslår att stämman fattar ett antal beslut som ökar bolagets flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar och möjliggör fortsatt tillväxt med begränsad utspädning för befintliga aktieägare.

Styrelsen har därför föreslagit att stämman beslutar inrätta ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B. Befintliga stamaktier kommer att benämnas stamaktier av serie A. Därefter kommer en fondemission ske till befintliga stamaktieägare där samtliga stamaktieägare får tio stamaktier av serie B för varje innehavd stamaktie av serie A.

Därutöver har bolaget ingått avtal om förvärv respektive överlåtelse av fastighetsägande bolag med juridiska personer som bedöms vara närstående till Corem. Förvärven respektive överlåtelserna underställs därför bolagsstämman för godkännande.

Kallelse till extra bolagsstämma i Corem Property Group AB (publ)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 november 2017, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 november 2017;

dels har anmält sitt deltagande till bolaget under adress Corem Property Group AB, Box 56085, 102 17 Stockholm, via e-post info@corem.se eller per telefon 08-503 853 33, senast fredagen den 3 november 2017, helst före kl. 16.00.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken fredagen den 3 november 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig. Begäran om sådan registrering görs i god tid hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska även förete ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före stämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. För att underlätta inregistreringen till stämman bör fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman insändas till bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.corem.se, eller sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

Antal aktier

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelse finns totalt 75 516 155 aktier i bolaget, varav 68 316 155 är stamaktier med en röst per aktie och 7 200 000 är preferensaktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 69 036 155. Bolaget innehar vid tiden för denna kallelse 1 702 650  stamaktier vilka ej kan företrädas på stämman.

Förslag till dagordning

 1.                 Stämmans öppnande.
 2.                 Val av ordförande vid stämman.
 3.                 Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4.                 Godkännande av dagordningen.
 5.                 Val av en eller två justerare.
 6.                 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7.                 Beslut om kontant nyemission av stamaktier.
 8.                 Beslut om ändring av bolagsordning avseende nytt aktieslag och omvandlingsförbehåll.
 9.                 Beslut om i) ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och beslut om minskning av bolagets aktiekapital, ii) ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier och iii) fondemission av stamaktier av serie B.
 10.              Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antal aktier m.m. och beslut om sammanläggning av aktier 1:2 (s.k. omvänd split).
 11.              Godkännande av förvärv från LC Development Fastigheter AB.
 12.              Godkännande av överlåtelse till och förvärv från Klövern AB (publ).
 13.              Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 14.              Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
 15.              Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2, Ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Patrik Essehorn väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7, Beslut om riktad nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska ökas med 20,75 kronor genom en kontant nyemission av fem (5) nya stamaktier. Aktierna ska emitteras till kvotvärde, 4,15 kronor per aktie. Teckningsberättigad för de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Swedbank AB. Teckning och betalning ska ske senast den 10 november 2017.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt grunden för emissionskursen är att emissionen genomförs för att skapa erforderligt antal aktier i bolaget i syfte att möjliggöra föreslagen fondemission enligt punkten 9 nedan samt sammanläggning enligt punkten 10 nedan.

De nya aktierna ska direkt berättiga till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Punkt 8, Beslut om ändring av bolagsordning avseende nytt aktieslag och omvandlingsförbehåll

För att möjliggöra tillväxt med begränsad utspädning av röster för befintliga aktieägare föreslår styrelsen att ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B, införs i bolagsordningen. Vid införandet av det nya aktieslaget föreslår styrelsen att nuvarande aktieslag som benämns stamaktier framöver benämns stamaktie av serie A, dvs. samtliga nu utgivna stamaktier ska vara stamaktier av serie A. Stamaktierna av serie B har samma ekonomiska rättigheter som befintliga stamaktier av serie A, men endast 1/10 röst per aktie. Stamaktier av serie A har en (1) röst per aktie.

Styrelsen föreslår således att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktieslag i andra stycket punkt 5.1 ändras enligt följande.

5.1 Antal aktier och aktieslag

2 st. ”Aktier kan utges i tre serier, stamaktier av serie A och serie B och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A medför en röst och stamaktie av serie B samt preferensaktie medför vardera en tiondels röst.”

Mot bakgrund av införandet av ett nytt aktieslag föreslår styrelsen också att bolagsstämman beslutar att ändra sista stycket i bolagsordningens punkt 5.3 till följande lydelse:

”Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns både stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas de nya stamaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.”

Mot bakgrund av den föreslagna fondemissionen av stamaktier av serie B i punkt 9 iii) nedan föreslår styrelsen att ett omvandlingsförbehåll införs i Corems bolagsordning. Styrelsen föreslår att en ny punkt 5.6 införs i bolagsordningen med följande lydelse:

”5.6 Omvandlingsförbehåll

Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal stamaktier av serie A som ska omvandlas till stamaktier av serie B samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari respektive augusti månad. Styrelsen ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.”  

Styrelsen föreslår även att tidigare och nu obsoleta skrivningen om preferensaktiens företrädesrätt till utdelning om 5 kronor per aktie under första kvartalet 2010 tas bort samt att vissa övriga justeringar av redaktionell karaktär görs.

Punkt 9, Beslut om i) ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och beslut om minskning av bolagets aktiekapital, ii) ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier, och iii) fondemission av stamaktier av serie B.

Styrelsen i Corem önskar skapa ett nytt aktieslag genom emission av stamaktier av serie B. Emission av nya stamaktier av serie B föreslås ske genom en fondemission. Styrelsens avsikt är att genom fondemission skapa ett nytt kapitalinstrument med begränsad utspädning av röster för befintliga aktieägare vilket kommer att bidra till nya möjligheter för kapitalanskaffning för bolaget samt möjliggöra tillväxt. Avsikten är att stamaktierna av serie B ska noteras på NASDAQ OMX Stockholm under december 2017.

Corems styrelse anser att det är av vikt att bolagets aktiekapital hålls på en balanserad nivå där hänsyn tas till bolagets verksamhet och storlek. Styrelsen föreslår därför att fondemissionen föregås av en aktiekapitalsminskning.

Punkt 9 i) Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och beslut om minskning av bolagets aktiekapital

För att möjliggöra styrelsens föreslagna minskning av Corems aktiekapital föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras enligt följande:

”4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 75 000 000 kronor och högst 300 000 000 kronor.”

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande. Efter registrering av stämmans beslut om emission av fem stamaktier i punkten 7 ovan föreslår styrelsen att Bolagets aktiekapital minskas med 237 875 904 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital.

Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer bolagets aktiekapital uppgå till 75 516 160 kronor fördelat på sammanlagt 75 516 160 aktier, varje aktie med ett kvotvärde om en (1) krona, i stället för nu gällande fyra kronor och femton öre (4,15 kr) per aktie.

Minskningen av aktiekapitalet kräver att bolagsordningen ändras enligt denna punkt.

Styrelsen lämnar i enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551) följande redogörelse. Bolaget genomför i punkt 9 iii) nedan parallellt en fondemission. Fondemissionen medför att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital kommer återställas, varför beslutet att minska aktiekapitalet i enlighet med denna punkt kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Effekterna av minskningen av aktiekapitalet samt fondemissionen på bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital framgår, vad beträffar minskningen av aktiekapitalet av vad som anförts ovan och vad beträffar fondemissionen av vad som anges under punkt 9 ii) och 9 iii) nedan.

Punkt 9 ii) Beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier

Mot bakgrund av den föreslagna fondemissionen i punkt 9 iii) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras enligt följande.

”4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst sjuhundra miljoner (700 000 000) kronor och högst två miljarder åttahundra miljoner (2 800 000 000) kronor.”

Styrelsen föreslår vidare i syfte att möjliggöra fondemissionen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktieslag i punkt 5.1 ändras i första stycket enligt följande.

”5.1 Antal aktier och aktieslag

Antal aktier ska vara lägst sjuhundra miljoner (700 000 000) och högst två miljarder åttahundra miljoner (2 800 000 000).”

Punkt 9 iii) Beslut om fondemission av stamaktier av serie B

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska ökas genom fondemission enligt följande.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med 683 161 600 kronor genom emission av 683 161 600 nya stamaktier av serie B. En (1) stamaktie av serie A ska berättiga till tio (10) nya stamaktier av serie B. Innehav av preferensaktie berättigar inte till nya stamaktier av serie B enligt bolagsordningen.
 2. Det belopp varmed aktiekapitalet ökas ska tillföras från fritt eget kapital.
 3. Fondemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 9 ii) ovan.
 4. Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 11 december 2017.
 5. De nya stamaktierna av serie B ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att fondemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Stämmans beslut i enlighet med punkterna i) – iii) ovan ska antas som ett beslut. Beslutet i denna punkt är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkterna 7 och 8 ovan.

Punkt 10, Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antal aktier m.m. och beslut om sammanläggning av aktier 1:2 (s.k. omvänd split)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) 1:2. Detta innebär att två stamaktier av serie A läggs samman till en stamaktie av serie A, att två stamaktier av serie B läggs samman till en stamaktie av serie B samt att två preferensaktier läggs samman till en preferensaktie.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen.

För de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal stamaktier av serie A, stamaktier av serie B respektive preferensaktier som är jämnt delbart med två, kommer de överskjutande aktierna att säljas på bolagets bekostnad och behållningen av försäljningen kommer att fördelas mellan dessa aktieägare. Bolaget avser tillämpa detta förfarande på överskjutande stamaktier av serie B trots att inga sådana aktier var utgivna per avstämningsdagen för den extra bolagsstämman.

I anledning av sammanläggningen föreslår styrelsen även att punkten 5.1 i bolagsordningen ändras såvitt avser antalet aktier i bolaget till att vara lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000 samt att punkterna 5.2, 5.4 och 5.5 i bolagsordningen konsekvensändras. Detta innebär att total utdelning per preferensaktie kommer att vara 20 kronor per år och att vad avser rätt till inlösen och rätt till skiftesandel vid bolagets upplösning för preferensaktier justeras beloppen i dessa skrivningar i förhållande till den föreslagna sammanläggningen.

Beslutet i denna punkt är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkten 9 ovan.

Punkt 11, Godkännande av förvärv från LC Development Fastigheter AB

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna förvärv från LC Development Fastigheter AB.

Corem Småland Holding AB, har den 11 oktober 2017 ingått avtal med LC Development Fastigheter AB, (”LC”) om förvärv av samtliga aktier i LC Development Fastigheter 4 AB (”Bolaget”). Bolaget äger fastigheten Jönköping Flahult 80:9. På fastigheten uppförs en fullt uthyrd lager- och kontorsbyggnad om ca. 12 000 kvm med Dagab Inköp & Logistik AB som hyresgäst. Entreprenör är ett bolag inom LCs koncern. Köpeskillingen för förvärvet är baserat på ett överenskommet fastighetsvärde efter genomförd byggnation om 126 350 000 kronor, vilket fastighetsvärde kan komma att justeras mot bakgrund av eventuella ändringsarbeten enligt hyresavtalet. Styrelsen bedömer att villkoren för den förhandlade transaktionen, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässiga och att de underliggande avtalen innehåller sedvanliga garantier och villkor.

Avtalet är villkorat av bolagsstämmas godkännande.

Tillträde till aktierna i Bolaget är beräknat till mars 2018 efter godkänd slutbesiktning och erhållet slutbesked av entreprenaden och att hyresgästen tillträtt hyresavtalet.

LC ägs indirekt till 85 procent av M2 Asset Management AB (publ), som i sin tur är ett av Rutger Arnhult helägt bolag. Mot bakgrund av Rutger Arnhults indirekta ägande i LC och hans ställning som styrelseledamot och större aktieägare i Corem Property Group AB (publ) är LC ett till Corem s.k. närståendebolag.

God sed på aktiemarknaden föreskriver därför att beslut om förvärvet av Bolaget från LC ska fattas av bolagsstämman i Corem med hänsyn till att transaktionen inte är av oväsentlig betydelse för Corem. Förvärvet är villkorat av bolagsstämmans godkännande.

I enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande (2012:05) har styrelsen inför förvärvet:

 • låtit ta fram ett värderingsutlåtande avseende marknadsvärdet på fastigheten Jönköping Flahult 80:9 vid färdigställd byggnation, och
 • tagit fram en redogörelse över finansiell och annan information av väsentlig betydelse för aktieägarnas möjlighet att bilda sig en självständig uppfattning om värdet av förvärvet och om transaktionens betydelse för Corem.  

Styrelsens fullständiga förslag, värderingsutlåtandet och redogörelse kommer finnas tillgängliga på Corems hemsida senast tre veckor före stämman.

Punkt 12, Godkännande av överlåtelse till och förvärv från Klövern AB (publ)

Corem Property Group AB (publ) genom dotterbolag har den 11 oktober 2017 ingått avtal med Klövern AB (publ) genom dotterbolag (”Klövern”) om överlåtelse respektive förvärv av vissa fastighetsägande bolag. Transaktionerna innebär att Corem genom dotterbolag överlåter samtliga aktier i (i) Corem Slakthuset AB med de underliggande fastigheterna Norrköping Bronsen 2, Norrköping Stålet 3 och Norrköping Slakthuset 14, och (ii) Corem Singeln AB med underliggande tillgång Stockholm Singeln 13 (tomträtt) till Klövern. Som motprestation erhåller Corem samtliga aktier i (i) Klövern Stock AB med underliggande tillgång Stockholm Konsumenten 3 (tomträtt), (ii) Klövern Ring AB med underliggande fastighet Sollentuna Ringpärmen 6, (iii) Klövern Orla AB med underliggande fastighet Sollentuna Revisorn 3 och (iv) Klövern Olivia AB med underliggande fastighet Järfälla Kallhäll 9:36. Därutöver kommer en kontant preliminär köpeskilling om 71 846 000 kronor att erläggas till Klövern.

Köpeskillingarna är baserade på de senast genomförda externa marknadsvärderingarna. Styrelsen bedömer att villkoren för de förhandlade transaktionerna, inklusive köpeskilling, är marknadsmässiga och att de underliggande avtalen innehåller sedvanliga garantier och villkor.

Tillträde till respektive frånträde av aktierna i ovan fastighetsägande bolag är villkorat av bolagsstämmans godkännande och planeras till den 1 december 2017. 

Mot bakgrund av att Rutger Arnhult, som är styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ) och via bolag äger aktier motsvarande cirka 42 procent av rösterna i Corem, även är styrelseledamot och verkställande direktör i Klövern AB (publ) samt via bolag är ägare till aktier motsvarande cirka 15 procent av rösterna i Klövern underställer styrelsen bolagsstämman att fatta beslut om transaktionerna.  

Styrelsen föreslår således den extra bolagsstämman att fatta beslut om att genomföra transaktionerna med Klövern på nedanstående villkor: 

 • Corem genom dotterbolag överlåter samtliga aktier i Corem Slakthuset AB och Corem Singeln AB till Klövern och erhåller som motprestation samtliga aktier i Klövern Stock AB, Klövern Ring AB, Klövern Orla AB och Klövern Olivia AB.
 • Därutöver kommer en kontant preliminär köpeskilling om 71 846 000 kronor att erläggas till Klövern.
 • Det totala överenskomna värdet av de fastigheter som överlåts genom bolag till Klövern uppgår till 152 248 000 kronor.
 • Det totala överenskomna värdet av de fastigheter som förvärvas genom bolag från Klövern uppgår till 238 100 000 kronor.

I enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande (2012:05) har styrelsen inför ovanstående transaktioner:

 • erhållit värderingsutlåtanden avseende marknadsvärdet på de fastigheter som ska förvärvas respektive överlåtas genom bolag, och
 • tagit fram en redogörelse över finansiell och annan information av väsentlig betydelse för aktieägarnas möjlighet att bilda sig en självständig uppfattning om värdet av transaktionerna och dess betydelse för Corem. 

Styrelsens fullständiga förslag, värderingsutlåtande och redogörelse kommer finnas tillgängliga på Corems hemsida senast tre veckor före stämman.

Punkt 13, Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman gav styrelsen ett bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Mot bakgrund av styrelsens förslag avseende fondemission av stamaktier av serie B respektive sammanläggning i föregående punkter vid den extra bolagsstämman föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar justera det vid årsstämman beslutade bemyndigandet till följande lydelse:

”Bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier av serie A, och/eller stamaktier av serie B och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget efter registrering av besluten fattade vid denna extra bolagsstämma. Antalet stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie A efter registrering av besluten fattade vid denna extra bolagsstämma, antalet stamaktier av serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B efter registrering av besluten fattade vid denna extra bolagsstämma, och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier efter registrering av besluten fattade vid denna extra bolagsstämma.

Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att förvärva fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av preferensaktier och/eller stamaktier av serie B som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.”

Det antecknas att årsstämman även fattade beslut om vinstutdelning på eventuellt tillkommande preferensaktier emitterade under bemyndigandet. Mot bakgrund av att vare sig det justerade bemyndigandet eller sammanläggningen av aktier innebär att de medel som totalt kan komma att delas ut för tillkommande preferensaktier under bemyndigandet förändras, får det av årsstämman fattade beslutet om vinstutdelning på tillkommande preferensaktier anses gälla även för det ovan justerade bemyndigandet.  

Beslutet i denna punkt är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkterna 9 och 10 ovan.

Punkt 14, Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Upplysningar på stämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Majoritetskrav

Stämmans beslut avseende punkterna 7 – 10 och 13 är giltiga endast om besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stämmans beslut avseende punkterna 11 och 12 är giltiga endast om besluten biträtts av aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna. Vid nämnda beslut om godkännande kommer aktier som direkt eller indirekt innehas av Rutger Arnhult inte beaktas.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar kommer finnas tillgängliga hos Corem Property Group AB på bolagets huvudkontor på Riddargatan 13 C i Stockholm, och på bolagets hemsida, www.corem.se senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Stockholm i oktober 2017

Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017 kl. 17:15 CET