Kallelse till årsstämma i Corem Property Group AB (publ)

2024-03-22

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2024, kl. 10.00, Kista Gate, Torshamnsgatan 48, Kista. Inregistrering inleds kl. 09.00.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud.

Anmälan m.m.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per måndagen den 15 april 2024;

dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen den 17 april 2024.

Anmälan kan göras via Corems webbplats, www.corem.se, via post till adress Corem Property Group AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 91 33. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden vid årsstämman.

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakt utfärdats av en juridisk person ska även ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. För att underlätta inregistreringen till årsstämman bör fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före årsstämman insändas till bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.corem.se.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per måndagen den 15 april 2024;

dels anmäla sitt deltagande i stämman genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 17 april 2024.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Corems webbplats, www.corem.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Corem Property Group AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt och undertecknat formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 17 april 2024. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Corems webbplats, www.corem.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken Deltagande i stämmolokalen ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per måndagen den 15 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast onsdagen den 17 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justerare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.

 1. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, och
  4. avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 3. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor eller revisorer.
 4. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor eller revisorer.
 5. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.
 8. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
 10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman, punkt 2

Corems valberedning inför årsstämman 2024 består av Mia Arnhult (valberedningens ordförande, utsedd av M2 Asset Management-koncernen), Jakob Mörndal (utsedd av Gårdarike-koncernen), Frank Larsson (utsedd av Handelsbanken Fonder AB), Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)) och Patrik Essehorn (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till ordförande vid stämman.

Disposition av bolagets vinst, punkt 8 b) och d)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2023 ska ske med 0,10 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B, 20,00 kronor per stamaktie av serie D och 20,00 kronor per preferensaktie.

Som avstämningsdagar för utdelning för stam- respektive preferensaktier föreslås;

 1. fredagen den 28 juni 2024 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 3 juli 2024,
 2. måndagen den 30 september 2024 med beräknad utbetalningsdag torsdagen den 3 oktober 2024,
 3. tisdagen den 31 december 2024 med beräknad utbetalningsdag tisdagen den 7 januari 2025, och
 4. måndagen den 31 mars 2025 med beräknad utbetalningsdag torsdagen den 3 april 2025.

Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie A respektive serie B om totalt 0,10 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar enligt följande; 0,02 kronor med avstämningsdag den 28 juni 2024, 0,02 kronor med avstämningsdag den 30 september 2024, 0,03 kronor med avstämningsdag den 31 december 2024 och 0,03 kronor med avstämningsdag den 31 mars 2025. Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie D respektive preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor med avstämningsdagar enligt ovan.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande stam- och preferensaktier enligt nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att samtliga nya stam- och preferensaktier, som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet i punkt 13 nedan, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta innebär att rätt till första utdelning om 0,02 kronor eller 0,03 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken, och att rätt till första utdelning om 5,00 kronor per stamaktie av serie D respektive preferensaktie föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

Styrelsens förslag till utdelning för stamaktier av serie A respektive serie B är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning enligt punkt 15 nedan.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden samt val av styrelse, styrelseordförande och revisor, punkt 9 – 11

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter oförändrat ska vara sju. Valberedningen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara en utan revisorssuppleant. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Patrik Essehorn, Rutger Arnhult, Katarina Klingspor, Fredrik Rapp, Christian Roos, Christina Tillman och Magnus Uggla. Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.corem.se.

Revisionsutskottet, som består av styrelsen med undantag för VD, har inför årsstämman 2024 genomfört en upphandling av revisionsbolag och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, val av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som ny revisor i bolaget. KPMG AB har meddelat att, för det fall revisionsbolaget väljs, kommer auktoriserade revisorn Mattias Johansson att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelseledamöterna ska utgå och fördelas enligt nedan. Förslaget innebär en ökning av respektive ledamots arvode i förhållande till arvodet som beslutades av årsstämman 2023. Arvode för 2023 anges inom parentes.

Ordföranden: 575 000 kronor (560 000 kronor)

Ledamot: 315 000 kronor (305 000 kronor)

Styrelseledamot som är anställd i bolaget ska inte uppbära styrelsearvode.

Valberedningen föreslår att inget ytterligare arvode ska utgå till styrelseledamot som utför utskottsarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport, punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie B och/eller serie D och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024. Antalet stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2024, antalet stamaktier av serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2024, antalet stamaktier av serie D som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie D utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2024 och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2024.

Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Syftet med styrelsens förslag är (i) att bolaget helt eller delvis ska kunna finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv; och/eller (ii) att bolaget ska kunna stärka sin finansiella ställning och/eller skapa en större likviditetsbuffert för finansieringsåtaganden. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av preferensaktier och/eller stamaktier av serie B och/eller stamaktier av serie D som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier, punkt 14

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, längst under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A, serie B respektive serie D samt preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A, serie B respektive serie D samt preferensaktier efter förvärv uppgår till högst tio (10) procent av samtliga registrerade aktier i bolaget. Förvärv får ske genom handel på den reglerade marknadsplatsen Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknadsplats. Betalning för de förvärvade aktierna ska erläggas kontant.

Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, genom handel på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Förvärv och överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid överlåtelse på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen större möjligheter att anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ett ökat aktieägarvärde. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Antalet återköpta aktier i bolaget uppgick per dagen för utfärdande av kallelse till 2 913 825 stamaktier av serie A, 35 691 000 stamaktier av serie B samt 42 000 stamaktier av serie D, motsvarande cirka 3,11 procent av samtliga registrerade stamaktier av serie A i bolaget, cirka 3,49 procent av samtliga registrerade stamaktier av serie B i bolaget samt cirka 0,56 procent av samtliga registrerade stamaktier av serie D i bolaget, vilket motsvarar cirka 3,40 procent av totalt antal registrerade aktier i bolaget.

Ändring av bolagsordningen, punkt 15

I syfte att möjliggöra styrelsens förslag till vinstdisposition och avstämningsdagar enligt punkterna 8 b) och 8 d) föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ett tillägg i sista stycket i punkt 5.2 i bolagets bolagsordning i enlighet med nedan:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A, serie B respektive serie D ska göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A, serie B respektive serie D ska göras i fyra (4) i görligaste mån lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

Bakgrunden till styrelsens förslag är att det har visat sig inte vara tekniskt möjligt att utbetala utdelningsbelopp om annat än hela ören.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten, punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 1 137 283 281 aktier i bolaget, varav
93 730 797 är stamaktier av serie A med en röst per aktie, 1 023 591 380 är stamaktier av serie B med en tiondels röst per aktie, 7 545 809 är stamaktier av serie D med en tiondels röst per aktie och 12 415 295 är preferensaktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 198 086 045,4.

2 913 825 stamaktier av serie A, 35 691 000 stamaktier av serie B samt 42 000 stamaktier av serie D, motsvarande totalt 6 487 125 röster, är per dagen för kallelsen återköpta av bolaget och kan inte företrädas på årsstämman.

Aktieägarens rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att vid årsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om de anser att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut avseende punkterna 13, 14 och 15 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, dess motiverade yttrande samt information om föreslagna ledamöter respektive revisor finns tillgängliga hos Corem Property Group AB på bolagets huvudkontor på Riddargatan 13 C i Stockholm, och på bolagets webbplats, www.corem.se.

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § och
19 kap. 22 § aktiebolagslagen, styrelsens ersättningsrapport samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och webbplats senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

                              

Stockholm i mars 2024

Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463–9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.