KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

2020-03-30

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020, kl. 10.00, Kista Gate, Torshamnsgatan 48, Kista. Inregistrering inleds kl. 09.30.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2020;

dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 22 april 2020, helst före kl. 12.00.

Anmälan kan göras via Corems hemsida (www.corem.se), via post till adress Corem Property Group AB, Box 56085, 102 17 Stockholm, via e-post info@corem.se eller per telefon 08-503 853 33.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden vid årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken onsdagen den 22 april 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig. Begäran om sådan registrering görs i god tid hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna.

Försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset

Med anledningen av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har Corem beslutat vidta ett antal försiktighetsåtgärder i syfte att minimera risken för smittspridning vid genomförandet av årsstämman:

 • Inregistrering sker från kl. 09.30. Aktieägare som anländer tidigare ombeds vänligen vänta utomhus. Vid röstning via ombud bör sådana handlingar insändas till bolaget i förväg för att minimera tidsåtgång för inregistrering.
 • Förtäring kommer ej att erbjudas.
 • Corem har för avsikt att hålla årsstämman så tidseffektiv som möjligt varför verkställande direktörens anförande kommer att begränsas.
 • Antalet närvarande styrelseledamöter samt medlemmar i företagsledningen kommer att begränsas.

Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, tillhör en riskgrupp eller har varit i närkontakt med någon som är smittad, förväntas avstå från deltagande och istället rösta via ombud enligt nedan. Aktieägare och ombud ombeds vara extra uppmärksamma för att undvika smittspridning.

Corem följer utvecklingen av risken för smittspridning mycket noggrant och ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade kring och följa gällande riktlinjer.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska även förete ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. För att underlätta inregistreringen till årsstämman bör fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före årsstämman insändas till bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.corem.se, eller sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget att behandla de personuppgifter om aktieägare som efterfrågas ovan. Personuppgifter som samlas in från aktieboken och anmälan om deltagande samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd och, i förekommande fall, bolagsstämmoprotokoll. Uppgifterna används endast för årsstämman 2020 och behandling sker i enlighet med Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma. För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 379 338 880 aktier i bolaget, varav 32 510 596 är stamaktier av serie A med en röst per aktie, 343 228 284 är stamaktier av serie B med en tiondels röst per aktie och 3 600 000 är preferensaktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 67 193 424,4.

2 913 825 stamaktier av serie A samt 29 630 550 stamaktier av serie B motsvarande totalt 5 876 880 röster, är per dagen för kallelsen återköpta av bolaget och kan inte företrädas på årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justerare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor eller revisorer.
 13. Val av styrelse samt revisor eller revisorer.
 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. Beslut avseende valberedningens sammansättning.
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 17. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och fondemission.
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.
 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
 21. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande vid årsstämman, punkt 2

Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till ordförande vid årsstämman.

Disposition av bolagets vinst, punkt 9

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2019 ska ske med 0,60 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor delas upp i fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor enligt nedan.

Som avstämningsdag för utdelning för stamaktier föreslår styrelsen torsdagen den 30 april 2020, med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 6 maj 2020 om stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Som avstämningsdagar för utdelning för preferensaktier föreslås;

 1. tisdagen den 30 juni 2020 med beräknad utbetalningsdag fredagen den 3 juli 2020,
 2. onsdagen den 30 september 2020 med beräknad utbetalningsdag måndagen den 5 oktober 2020,
 3. onsdagen den 30 december 2020 med beräknad utbetalningsdag torsdagen den 7 januari 2021, och
 4. onsdagen den 31 mars 2021 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 7 april 2021.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande preferensaktier enligt nedan.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet i punkten 18 nedan, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta innebär att rätt till första utdelning om 5,00 kronor per preferensaktie föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden samt val av styrelse och revisorer, punkt 11 – 13

Valberedningen, som består av Mia Arnhult (representant för Rutger Arnhult via bolag tillika valberedningens ordförande), Lars Höckenström (representant för Gårdarike AB), Sofia Aulin (representant för Länsförsäkringar Fonder) och Patrik Essehorn (styrelsens ordförande), lämnar följande förslag till årsstämman:

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget oförändrat ska vara sex. Jan Sundling och Carina Axelsson har avböjt omval. Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Patrik Essehorn, Rutger Arnhult, Christina Tillman och Fredrik Rapp samt nyval av Katarina Klingspor och Magnus Uggla. Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande. Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.corem.se.

Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer oförändrat ska vara en och föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att, för det fall revisionsbolaget väljs, kommer auktoriserade revisorn Katrine Söderberg fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelseledamöterna ska utgå och fördelas enligt nedan. Förslaget innebär en ökning av respektive ledamots arvode i förhållande till arvodet som beslutades av årsstämman 2019. Arvode för 2019 anges inom parentes.

Ordföranden: 320 000 kronor (310 000 kronor)

Ledamot: 180 000 kronor (170 000 kronor)

Förslaget innebär att det totala föreslagna arvodet uppgår till 1 220 000 kronor (1 160 000 kronor).

Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 14

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, att gälla som längst för tiden intill slutet av årsstämman 2024, innefattar följande huvudpunkter.

Corem ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, implementera affärsstrategin och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete. Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska gälla som övergripande principer för ersättningen till ledande befattningshavare.

För ett fullgott arbete ska ersättning utgå i form av fast lön. Den fasta lönen ska grundas på marknadsmässiga förutsättningar och fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Ledande befattningshavare erhåller inte arvode för styrelseuppdrag i bolaget eller dess dotterbolag.

Utöver fast lön ska rörliga ersättningar kunna erbjudas. De rörliga ersättningarna ska vara kopplade till förutbestämda mätbara kriterier som ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Kriterierna ska fastställas årligen av ersättningsutskottet respektive styrelsen. Rörlig ersättning ska vara baserad på utfall i förhållande till uppsatta mål, såväl i förhållande till bolagets resultat som i förhållande till individuella prestationer. För den verkställande direktören och ytterligare en av de ledande befattningshavarna kan rörlig ersättning uppgå till ett belopp motsvarande högst sex (6) ordinarie månadslöner. För övriga ledande befattningshavare kan rörlig ersättning uppgå till ett belopp motsvarande högst tre (3) ordinarie månadslöner. Rörlig ersättning utbetalas i form av kontant ej pensionsgrundande lön.

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande tre (3) ordinarie månadslöner samt ej utges mer än en gång per år per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet. Styrelsen har vidare rätt att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig felaktiga och lämnade i vilseledande syfte.

Ledande befattningshavare ska erhålla pensionsförmåner i form av ålderspension och premiebefrielse, som ska vara premiebestämda, samt sjukförsäkring, som ska vara förmånsbestämd. Ledande befattningshavares pensionsförmåner får inte överstiga 30 procent av den fasta årliga lönen, inklusive semesterersättning. Pensionsåldern är 65 år respektive 67 år.

Övriga förmåner för ledande befattningshavare får bl.a. innefatta sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt inte överstiga tio (10) procent av den totala fasta årliga lönen för den ledande befattningshavaren. Corem har även en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda. Avsättningen till vinstandelsstiftelsen kan maximalt uppgå till ett prisbasbelopp per år per anställd och baseras på en kombination av bl.a. bolagets avkastningskrav och utdelning till aktieägarna.

Uppsägningstiden ska, vid uppsägning från bolagets sida, inte överstiga femton månader. Vid uppsägning från bolagets sida får fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida ska uppsägningstiden vara högst nio månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Riktlinjerna omfattar ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen i Corem. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Corems långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Valberedningens sammansättning, punkt 15

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande oförändrade principer för valberedningens sammansättning tillika instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti månad året före årsstämman. För det fall att någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

De utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra bolagets valberedning. Valberedningens sammansättning ska publiceras på bolagets hemsida, www.corem.se, senast sex månader före nästkommande årsstämma.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna ovan. Om ägarförhållandena i bolaget väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska lämna förslag på tillvägagångssätt för utseende av ny valberedning. Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Ändring av bolagsordningen, punkt 16

För att möjliggöra minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av egna aktier och fondemission enligt styrelsens förslag i punkten 17 nedan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av punkt 5.3 femte stycket i bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse:

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns både stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas de nya stamaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Föreslagen lydelse:

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och där nya aktier ska ges ut, får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns både stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas de nya stamaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att besluta om fondemission utan utgivande av nya aktier, eller att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och fondemission, punkt 17

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med 63 518 750 kronor genom indragning, utan återbetalning till aktieägarna, av 2 913 825 stamaktier av serie A och 28 845 550 stamaktier av serie B som ägs av bolaget. Minskningsbeloppet ska överföras till fritt eget kapital genom avsättning till fond att användas enligt beslut av årsstämman. Minskningen ska genomföras genom indragning av 2 913 825 egna stamaktier av serie A och 28 845 550 egna stamaktier av serie B som bolaget förvärvat efter styrelsens beslut enligt bemyndiganden från tidigare årsstämmor. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att minskningen av bolagets aktiekapital villkoras av att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om fondemission nedan, vilket har till följd att vare sig bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskas som ett resultat av minskningen av aktiekapitalet.

I syfte att återställa aktiekapitalet efter minskningen enligt ovan, avrundat uppåt för att uppnå ett för bolaget önskvärt kvotvärde, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att aktiekapitalet ökas genom fondemission enligt följande. Aktiekapitalet ökas med 69 515 901 kronor. Inga nya aktier ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Aktiekapitalet ökas genom överföring från fritt eget kapital. Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut villkoras av att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet enligt ovan.

Styrelsen lämnar följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen. Anledningen till att endast de aktier som ägs av bolaget dras in är att det enligt styrelsen saknas skäl för bolaget att fortsättningsvis inneha aktierna eller att avyttra dem.

Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt ovan kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket eftersom beslutet är villkorat av att bolaget samtidigt genomför en fondemission som medför att vare sig bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Minskningen påverkar bolagets bundna egna kapital och aktiekapital genom att bolagets aktiekapital minskas med 63 518 750 kronor till 695 159 010 kronor. Fondemissionen påverkar bolagets aktiekapital genom att aktiekapitalet ökas med 69 515 901 kronor till 764 674 911 kronor.

Styrelsens förslag enligt denna punkt 17 är villkorade av att årsstämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagets bolagsordning enligt punkt 16 ovan.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie B, och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. Antalet stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2020, antalet stamaktier av serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2020 och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att förvärva fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av preferensaktier och/eller stamaktier av serie B som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier, punkt 19

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, längst under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier efter förvärv uppgår till högst tio (10) procent av samtliga registrerade aktier i bolaget. Förvärv får ske genom handel på den reglerade marknadsplatsen NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats. Betalning för de förvärvade aktierna ska erläggas kontant.

Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt till tredje man i samband med företags- eller fastighetsförvärv. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Förvärv och överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid överlåtelse på annat sätt än på NASDAQ Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen större möjligheter att anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ett ökat aktieägarvärde. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Antalet återköpta aktier i bolaget uppgick per dagen för utfärdande av kallelse till 2 913 825 stamaktier av serie A samt 29 630 550 stamaktier av serie B, motsvarande cirka 8,96 procent av samtliga registrerade stamaktier av serie A samt cirka 8,63 procent av samtliga registrerade stamaktier av serie B i bolaget, vilket motsvarar cirka 8,58 procent av totalt antal registrerade aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten, punkt 20

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut avseende punkterna 16, 17, 18 och 19 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Valberedningens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar samt information om föreslagna ledamöter respektive revisorer finns tillgängliga hos Corem Property Group AB på bolagets huvudkontor på Riddargatan 13 C i Stockholm, och på bolagets hemsida, www.corem.se.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och hemsida.

Revisorns yttrande över tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen, styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning och tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar samt motiverade yttranden, finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och hemsida senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

———————–

Stockholm i mars 2020

Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen