KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

2019-03-27

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2019, kl. 10.00 hos Walthon Advokater, Stureplan 4A, 1 tr., Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2019;

dels har anmält sitt deltagande till bolaget under adress Corem Property Group AB, Box 56085, 102 17 Stockholm, via e-post info@corem.se eller per telefon 08-503 853 33, senast fredagen den 26 april 2019, helst före kl. 12.00.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden vid årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken fredagen den 26 april 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig. Begäran om sådan registrering görs i god tid hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska även förete ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. För att underlätta inregistreringen till årsstämman bör fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före årsstämman insändas till bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.corem.se, eller sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

Antal aktier

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelse finns totalt 379 338 880 aktier i bolaget, varav 33 375 020 är stamaktier av serie A med en röst per aktie, 342 363 860 är stamaktier av serie B med en tiondels röst per aktie och 3 600 000 är preferensaktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 67 971 406,0.

2 913 825 stamaktier av serie A samt 8 555 550 stamaktier av serie B motsvarande totalt 3 769 380 röster, är per dagen för kallelsen återköpta av bolaget och kan inte företrädas på årsstämman.

Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Godkännande av dagordningen.

5.      Val av en eller två justerare.

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.      Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9.      Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

10.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11.      Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

12.     Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor eller revisorer.

13.     Val av styrelse samt revisor eller revisorer.

14.     Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15.     Beslut avseende valberedningens sammansättning.

16.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

17.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.

18.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.

19.     Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande vid årsstämman, punkt 2

Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till ordförande vid årsstämman.

Disposition av bolagets vinst, punkt 9

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2018 ska ske med 0,45 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor delas upp i fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor enligt nedan.

Som avstämningsdag för utdelning på stamaktier föreslår styrelsen tisdagen den 7 maj 2019, med beräknad utbetalningsdag fredagen den 10 maj 2019 om stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Som avstämningsdagar för preferensaktier föreslås;

i.           fredagen den 28 juni 2019 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 3 juli 2019,

ii.          måndagen den 30 september 2019 med beräknad utbetalningsdag torsdagen den 3 oktober 2019,

iii.         måndagen den 30 december 2019 med beräknad utbetalningsdag tisdagen den 7 januari 2020, och

iv.        tisdagen den 31 mars 2020 med beräknad utbetalningsdag fredagen den 3 april 2020.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande preferensaktier enligt nedan.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet i punkten 16 nedan, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta innebär att rätt till första utdelning om 5,00 kronor per preferensaktie föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden samt val av styrelse och revisorer, punkt 11 – 13

Valberedningen, som består av Mia Arnhult (representant för Rutger Arnhult via bolag tillika valberedningens ordförande), Lars Höckenström (representant för Gårdarike AB), Sofia Aulin (representant för Länsförsäkringar Fonder) och Patrik Essehorn (styrelsens ordförande), lämnar följande förslag till årsstämman:

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget oförändrat ska vara sex. Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Patrik Essehorn, Rutger Arnhult, Jan Sundling, Christina Tillman, Carina Axelsson och Fredrik Rapp. Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande. Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.corem.se.

Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer oförändrat ska vara en och föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs, kommer auktoriserade revisorn Katrine Söderberg vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelseledamöterna ska utgå och fördelas enligt nedan. Förslaget innebär en ökning av respektive ledamots arvode i förhållande till arvodet som beslutades av årsstämman 2018. Arvode för 2018 anges inom parentes.

Ordföranden: 310 000 kronor (300 000 kronor)

Ledamot: 170 000 kronor (165 000 kronor)

Förslaget innebär att det totala föreslagna arvodet uppgår till 1 160 000 kronor (1 125 000 kronor).

Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 14

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för tiden intill nästa årsstämma innefattar följande huvudpunkter.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt utgå i form av fast lön. Bonus kan utgå till ledande befattningshavare till ett belopp motsvarande maximalt tre eller sex månatliga grundlöner per år. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön.

Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar motsvarande ITP-planen om bolaget hade deltagit i denna. Pensionsåldern är 65 år respektive 67 år. Avtal om avgångsvederlag finns för tre av sex ledande befattningshavare. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Riktlinjerna ska omfatta verkställande direktören, fastighetschefen, CFO, vice verkställande direktören tillika transaktions- och IR-chefen, affärs- och projektutvecklingschefen samt marknads- och uthyrningschefen. Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Valberedningens sammansättning, punkt 15

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande oförändrade principer för valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti månad året före årsstämman. För det fall att någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

De utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra bolagets valberedning. Valberedningens sammansättning ska publiceras på bolagets hemsida, www.corem.se, senast sex månader före nästkommande årsstämma.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan. Om ägarförhållandena i bolaget väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie B, och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019. Antalet stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2019, antalet stamaktier av serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2019 och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att förvärva fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av preferensaktier och/eller stamaktier av serie B som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier, punkt 17

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, längst under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier efter förvärv uppgår till högst tio (10) procent av samtliga registrerade aktier i bolaget. Förvärv får ske genom handel på den reglerade marknadsplatsen NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats. Betalning för de förvärvade aktierna ska erläggas kontant.

Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt till tredje man i samband med företags- eller fastighetsförvärv. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Förvärv och överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid överlåtelse på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen större möjligheter att anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ett ökat aktieägarvärde. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Antalet återköpta aktier i bolaget uppgick per dagen för utfärdande av kallelse till 2 913 825 stamaktier av serie A samt 8 555 550 stamaktier av serie B, motsvarande cirka 8,73 procent av samtliga registrerade stamaktier av serie A samt cirka 2,50 procent av samtliga registrerade stamaktier av serie B i bolaget, vilket motsvarar cirka 3,02 procent av totalt antal registrerade aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten, punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut avseende punkterna 16 och 17 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Valberedningens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar samt information om föreslagna ledamöter respektive revisorer finns tillgängliga hos Corem Property Group AB på bolagets huvudkontor på Riddargatan 13 C i Stockholm, och på bolagets hemsida, www.corem.se.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och hemsida.

Revisorns yttrande över tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning och tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar samt motiverade yttranden, finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och hemsida senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

———————–

Stockholm i mars 2019

Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen